• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plány


Týdenní plán 8. B Týden od 23. 9. - 27. 9. 2019
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk Opakování učiva 7. ročníku
Útvary českého jazyka s. 91.
Opakování liter. terminologie.
Výtah s. 96
Osvěžit v paměti základní gramatická pravidla.
Do konce května referát o přečtené knize.
Matematika Hejný:
- množiny str.7-10
René a Jakub:
Celá čísla a racionální čísla - str.8-11
Anglický jazyk Opakování učiva 7. ročníku.
- tvorba otázek a krátkých odpovědí
- poslech str. 8
- cvičení s. 9-11
opakování časů:
přítomný prostý/průběhový
minulý prostý/průběhový
tvary pravidelných a nepravidelných sloves
Výchova k občanství Kultura. Vznik a účel. Kulturní instituce.
Zeměpis Politická mapa Evropy. Přírodní poměry Evropy.
Přírodopis Savci
- stavba těla savců
- přizpůsobení těla životním podmínkám
- skupiny savců
Fyzika Opakování - fyzikální veličiny a jednotky. Práce - konání práce z pohledu fyziky (s. 8-9)
Dějepis Práce s textem - jak třídit a strukturovat informace
Zámořské objevy
- osobnosti a důvody
- učivo pracovního listu
Průběžné opakování učiva
Ruský jazyk čtení textů,opakovací testy viz sešit,tvoření jednoduchých otázek a odpovědí-např.jak se jmenuješ,kde bydlíš,máš psa,jaká barva se ti líbí apod. žáci mají zadání testů k opakování v sešitech,nácvik čtení písně Kaťuša
Chemie - Základní pojmy z chemie
- bezpečnost práce
- první pomoc při zasažení chemickou látkou
Poznámky