ELZET – lidské zdroje, profesní a osobnostní rozvoj pedagogů

V rámci projektu byla vytvořena publikace "Rozvoj lidských zdrojů v podmínkách základní školy", kterou si je možné v elektronické podobě vyžádat na adrese: brandejsovalenka@zs-klokanek.eu

Projekt ELZET byl ukončen k 30. 6. 2012. Nabídka psychodiagnostických služeb a akreditovaných vzdělávacích programů trvá. Bližší informace a předběžná registrace zájemců o DVPP na e-mailu: t.adamovska@seznam.cz

Nabízíme Vám tyto kurzy:

K1-Vyhledávání dětí s rizikem rozvoje výukových obtíží na přelomu předškolního a školního věku

K2-Deficity dílčích funkcí (2 x 5 hodin)

K3-Volba povolání a profesní orientace

Odborná stáž se zaměřením na práci se žáky se SVP (22 hodin)


Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.05/02.0012

Název projektu: ELZET – lidské zdroje, profesní a osobnostní rozvoj pedagogů

Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příjemce: Základní škola logopedická s.r.o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová

(dřívější název: Základní škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s.r.o., Aviatiků 462, 700 30 Ostrava-Hrabůvka)

Realizace projektu: 1. 11.  2009 – 30. 6.  2012

Projekt ELZET – lidské zdroje, profesní a osobnostní rozvoj pedagogů byl určen pro pedagogické pracovníky a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji. Jeho záměrem bylo posílit a rozvinout jejich kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky a práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě vedoucích pracovníků také v oblasti personální práce. Projektový záměr jsme rozpracovali do konkrétních dílčích cílů, které byly naplňovány prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit.

Cíle projektu:

  • Poskytnout pedagogům vhodné nástroje pro poznání specifických potřeb žáků jako základu pro práci s nimi – v průběhu projektu probíhaly odborné stáže a ukázkové hodiny se zaměřením na práci se žáky se SVP; dále byly vytvořeny, akreditovány a úspěšně realizovány kurzy Diagnostického minima pro pedagogy.
  • Identifikovat profesní a osobnostní potenciál pedagogů, přispět k jejich sebepoznání – díky zapojení psychologa do projektového týmu měli zájemci možnost projít individuální psychologickou diagnostikou (motivace k výkonu, hodnotová orientace, manažerské předpoklady, týmové role, strategie zvládání stresu apod.).
  • Vedoucím pracovníkům poskytnout metodickou pomoc v oblasti řízení a personální politiky – metodická pomoc byla nabízena ve formě poradenství, konzultací a koučování k tématům jako např. motivace a hodnocení pracovníků, styly řízení, výběr zaměstnanců, tvorba a řízení projektů. V rámci projektu vznikla také příručka Rozvoj lidských zdrojů v podmínkách základní školy, která byla zájemcům k dispozici.

Projekt, tak jak byl zamýšlen, počítal s podporou 310 osob z cílových skupin. V průběhu projektu se však ukázalo, že zájem o některé aktivity významně převyšuje naše původní předpoklady. Žádané byly zejména kurzy Diagnostického minima pro pedagogy, ale také bloky ukázkových hodin či poradenství. Celkově se podařilo úspěšně podpořit 516 osob.

Vedle podpory pedagogů byl dalším výstupem projektu také vznik 6 produktů, a to 1 metodické příručky a 5 vzdělávacích programů (1. Vyhledávání dětí s rizikem rozvoje výukových obtíží; 2. Deficity dílčích funkcí; 3. Diagnostika gramotnostních funkcí; 4. Volba povolání a profesní orientace; 5. Odborná stáž se zaměřením na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Vzdělávací programy byly na počátku projektu akreditovány ze strany MŠMT, v letošním roce prošly opětovně akreditací a jsou dále nabízeny pedagogické veřejnosti v rámci systému DVPP. Udržitelnost se týká také dalších aktivit, zájemci mohou využít nabídky psychologické diagnostiky, poradenství či koučování.

Hlavní přínos projektu spatřujeme ve zcela konkrétní podpoře pedagogů MSK, ať už ve formě zvládnutí práce s vybranými nástroji pedagogické diagnostiky či osvojení si nových poznatků a dovedností při práci se žáky se SVP, příp. v oblasti sebepoznání či personálního řízení (stáže, ukázkové hodiny, poradenství, psychodiagnostika, koučování). Realizace projektu byla přínosná také pro pracovníky školy zapojené do projektového týmu, došlo k dalšímu prohloubení jejich lektorských dovedností a k rozšíření mentoringu jako jedné z forem personálního rozvoje. Je velkou výhodou, že většinu poznatků je možné využívat po řadu let a že jsou uplatnitelné v různých typech školských zařízení.