• Úvod
  • Třídy
  • Týdenní plán


Týdenní plán 8. A 18. - 22. 3. 2019
V pátek 22. 3. Sportovní den v hale na Dubině - informace ve škole
Předmět Ve škole Doma
Český jazyk literatura-práce s textem,čtení s porozuměním,test autor dílo,literární pojmy
mluvnice-druhy vedlejších vět od str 57,poměry,rozbory souvětí
sloh-mluvní cvičení,úřední dopis
žáci dostali rozpis opakovacích testů-opakovat k nim,přečíst jednu knihu do konce května,zpaměti báseň do konce dubna ,dobrovolný úkol-prezentace na PC na volné téma
Anglický jazyk Minulý prostý x minulý průběhový čas - uč. s 29-35.
Budoucnost will - uč. 36-39
Každé úterý - test slovíčka (viz prac. sešit)
Ruský jazyk opakování slovní zásoby ,časování sloves,pracovní sešit str 58-59,učebnice str 54-56,řadové číslovky,sloveso chtít,pohádka každou středu od 17.10. test ze slovíček,zkoušení čtení,překlad vět
Matematika Slovní úlohy str.136-139
Vyjádření neznámé ze vzorce str.139-140
Opakovat malou i velkou násobilku !!!
Dú je zapsán v sešitě
Test 29.3. Slovní úlohy řešení rovnicemi
Zeměpis Slovensko a Švýcarsko
- viz. pracovní listy
Test 21. 3. Německo a Rakousko
DÚ: -
Dějepis Válka o nezávislost USA, vnik USA Opakování - třicetiletá válka
Fyzika Reostat jako dělič napětí. Odpor vodiče. Uč: s. 87-91 Popis funkce reostatu. Výpočet odporu vodiče.
Chemie Atom, prvek
- složení atomu
- vybrané prvky
- periodická soustava prvků
Opakovat značky již probraných prvků, budeme průběžně kontrolovat
Přírodopis Dýchací soustava
- stavba dýchací soustavy
- vnitřní a vnější dýchání
- onemocnění dýchací soustavy
Výchova k občanství Kultura
- kulturní instituce v Ostravě
- kultura a média
Poznámky