tábor 3. den

tábor 3. den

tábor 4. den

tábor 4. den

tábor 5. den

tábor 5. den

tábor 1. den

tábor 1. den

tábor 2. den

tábor 2. den

Zelený vir


Na této stránce najdete aktuální informace a opatření související s nemocí COVID-19.

Od 17. 5. 2021

Milí rodiče,

od pondělí 17. 5. 2021 začíná platit nová změna, která se týká zejména provozu školní družiny a školního klubu. Od tohoto data se ruší omezení provozu, které požadovalo homogenitu skupin - tj. nemíchání se žáků různých tříd. Proto bude od pondělí 17. 5. opět umožněn provoz všech oddělení bez omezení a školní družina bude opět otevřena pro všechny přihlášené žáky tj. i pro žáky 5. tříd. Povinnost mít zakrytá ústa chirurgickou rouškou zůstává.

Pro provoz školy se nic nemění, stále se testujeme jednou týdně v pondělí antigenním testem a všichni žáci mají stále povinnost nosit při pobytu ve vnitřních prostorách školy chirurgickou roušku. Roušku je možno sundat jen na venkovních prostranstvích - školní zahrada/vycházka, pokud je zachován rozestup žáků či ostatních osob 2m. Žáci, kteří i nadále zůstávají doma, plní své povinnosti dle instrukcí učitelů a týdenních plánů na webových stránkách své třídy.

Poslední poznámka se týká všech, kteří budou do konce školního roku z důvodu dovolené navštěvovat jiné země, aby při návratu sledovali aktuální nařízení pro dané oblasti - jako je délka karantény, povinnost PCR testování v určitém termínu a děti neposílali do školy, pokud nejsou podmínky splněny. Prosím, abyste byli zodpovědni vůči ostatním spolužákům a zaměstnancům školy a tato nařízení respektovali.


Od 3. 5. 2021

Milí rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 tady máme malou, ale příjemnou změnu, žáci se budou testovat již jen jednou a to v pondělí. Systém testování pro tento den zůstává stejný, jako tomu bylo doposud. Žáci před vstupem do prostor školy musí být otestování antigenním testem. Pokud se některý žák dostaví do školy v jiný den než pondělí (např. až ve středu) bude otestován v tento den. Ostatní nařízení, zůstávají v platnosti - roušky mají všichni žáci stále nasazenou po celou dobu výuky. 

Prozatím všem děkuji za příkladné dodržování dosavadních nařízení, i když to není úplně příjemné. Žáci, kteří i nadále zůstávají doma, plní své povinnosti dle instrukcí učitelů a týdenních plánů na webových stránkách své třídy.

Informace na o mimořádných opatřeních na webové stránce zde.

Od 12. 4. 2021

Milí rodiče,

dle postupného rozvolňování je naše škola zařazena do první vlny návratu dětí do škol. Všechny děti od 1. do 9. třídy se do školy vrátí v pondělí 12. 4. 2021 za podmínek testování 2x týdně a následného celodenního nošení chirurgických roušek, respirátorů, popřipadě nanoroušky, které splňují požadavky Ministerstva zdravotnictví viz přílohy. Osvobozeny mohou být osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. Dle dřívějších zkušeností tuto nutnost většina žáků i s těmito handicapy zvládalo, proto si myslím, že to zvládneme i nyní. Přesto v případě, že budete chtít toto ustanovení použít, nemám jak Vám to zakázat ani nakázat, jen počítejte s tím, že toto dítě bude muset zachovávat distanc, jako ochranu ostatních žáků majících ochranu nosu a úst. Chápu, že se snažíte chránit své dítě a z mého pohledu, já musím chránit všechny děti a zaměstnance.... Zároveň akceptuji Vaše rozhodnutí dítě nevystavit testování, nošení roušky a ponechání si dítěte v domácí péči a výuce. Z toho pramení další důsledky viz přiložené dokumenty.

K testování posílám odkaz na video, jak bude testování probíhat. Určitě si jej s dětmi shlédněte a případně můžete cvičně vyzkoušet a s vatovou tyčinkou nacvičit, jak to asi bude vypadat. Aplikátor se strká opravdu jen na kraj nosu a ne až do nosohltanu, jako je to v případě klasického PCR testu.

Strava je objednaná, dle stravovacích zvyklotí, případné odhlášky pak již proveďte v aplikaci strava.cz. Školní družina funguje dle stavu před březnovým uzavřením škol.

Veškré informace máte v následných dokumentech v přílohách.

Sice se Vám možná tato opatření nelíbí, ale jako škola je máme nařízeny z Ministerstva školství v dikci Ministerstva zdravotnictví a nějaké zásadní odchylky od doporučeného a závazného postupu nebudu moct bohužel akceptovat. Situaci nijak nehodnotím, pokud budeme dodržovat nastavená pravidla bez výjimek, určitě to bude pro všechny přijatelnější. Věřím, že přístup naší školy znáte, že děti jsou vždy na prvním místě. Budeme se snažit, si školu co nejvíce pospolu užít, abychom zdárně tuto nepříliš pohodlnou etapu našich životů přečkali ve zdraví a snad před prázdninami nadobro uzavřeli. Ale člověk míní a korona / potažmo vláda mění. Přeji všem plné zdraví a pojďme to společně zvládnout.

Od 1. 3. 2021

Milí rodiče,

dle usnesení vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 se od podělí 1. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků ve všech typech základních škol.

Žáci proto od pondělí nechodí do školy a bude nastavena distanční výuka (výuka na dálku). Výuka se bude probíhat jako při podzimním uzavření školy. Žáci se prvního stupně pracují dle pokynů třídních učitelů. Žáci 2. stupně začínají distanční výuku od úterý 2. 3. 2021 dle rozvrhu, který bude totožný jako na podzim.

Odkaz na informace k distanční výuce máte zde. Prosím, abyste si i tutu část důkladně pročetli, zejména to, jak se děti připojují do Google Meet na on-line hodiny. Najdete zde i vdieo návod, jak se do hodin přihlásit přes Google učebnu.

Délka optaření bude záviset na dalším postupu vlády, prozatím se jedná dle jejího sdělení na 3 týdny. O dalším postupu Vás budu informovat na stránkách školy na tomto místě nebo v sekci Covid-19, jakmile budou vyhlášeny nějaké oficiální změny.


Od 4. 1. 2021:
Dle ustanovení Ministerstva školství je i od 4. 1. 2021 povolena přítomnost žáků škol zřízených dle §16 odst. 9.. Od tohoto data pokračuje běžná výuka za podmínek, které platily od 18. 11. 2020 viz níže. 

Od 18. 11. 2020:

Dle nového ustanovení Ministerstva školství ze dne 11. 11. 2020 je od 18. 11. 2020 povoleno vzdělávání žáků škol dle §16 odst. 9, což je naše škola.

Na základě tohoto ustanovení zahajuje škola od 18. 11. 2020 svůj provoz a prezenční vzdělávání pro žáky všech tříd školy. K tomuto dni bude ukončeno distanční vzdělávání.

Škola bude i nadále dodržovat doporučení vztahující se k epidemiologickým požadavkům na provoz.

Organizace chodu školy a vyučování:

 • Žáci se budou vzdělávat v homogenních skupinách, tj. žáci se nebudou po celou dobu výuky míchat s žáky z jiných tříd.
 • Výuka bude vedena dle rozvrhu s výjimkou zpěvu v hudební výchově i v jiných hodinách. Hodiny TV budou nahrazeny vycházkou a pobytem na čerstvém vzduchu (v závislosti na povětrnostních podmínkách dejte dětem vhodné oblečení). Na 2. stupni budou prozatím zrušeny.
 • Z důvodu ochrany před případným přenosem nemoci, žádám rodiče, aby měly děti roušky a ty budou nosit po celou dobu výuky a pobytu ve škole. Každý žáky by měl mít minimálně dvě roušky na den, které má uloženy v igelitovém sáčku. Jeden sáček bude na čisté roušky a jeden na použité. Děti si budou v průběhu vyučování roušku měnit za čistou.
 • O dodržování výše zmíněného opatření bych Vás chtěl požádat, abychom zajistili větší ochranu všech žáků a zaměstnanců školy před případnou nákazou. Chci Vás tímto požádat, abyste toto opatření podpořili, i když není pro žáky našich škol striktně vyžadováno. Mám ovšem za to, že toto opatření může významně pomoci pro zdárný chod školy a případného výskytu a šíření onemocnění covid-19.
 • Samozřejmá je také časté mytí rukou a používání dezinfekce.
 • Je doporučeno větrání – 5 minut o každé přestávce a jednou uprostřed hodiny, proto prosím, aby děti měly i teplou mikinu, aby jim nebyla zima při větrání.
 • Nadále platí, že v případě, že dítě jeví příznaky infekčního onemocnění zejména kašel, rýma, horečka apod. nemá přístup do školy a do školy jej nevoďte.
 • Také platí, pokud se v rodině objeví pozitivní rodinný příslušník, dítě si nechte doma a postupujte dle nařízení krajské hygienické stanice (KHS). Domácí práci budete dostávat v týdenní plánech případně jinými kanály jako je e-mail, Google učebně, SeeSaw apod.

Organizace chodu školní družiny a školního klubu:

 • I provoz těchto zařízení je povolen, ovšem je potřeba dodržet homogenitu skupin dle tříd daných ročníků. Je to pro nás ovšem velmi organizačně a personálně náročné.
 • Z důvodu personálních bude fungovat školní družina pouze pro žáky 1. – 4. ročníku do 16:15. Budeme ovšem rádi, pokud se Vám podaří děti vyzvednout dříve kolem 15 hodiny. V případě, že bychom nebyli schopni družinu poskytovat, musel bych její činnost ještě omezit, ale uvidíme, jak se ná to bude dařit.
 • Pro starší žáky 5. ročníku prozatím nebude družina otevřena. Tito žáci budou muset po ukončení vyučování a po obědě opustit budovu školy.
 • Ranní družina bude fungovat od 6:30, pouze pro nejpotřebnější žáky. Pokud máte možnost přiveďte děti do školy od 7:30, kdy půjdou žáci rovnou do svých tříd a budou pod dohledem třídních učitelů.
 • Školní klub na 2. stupni bude probíhat pouze jako dohled mezi dopolední a odpolední výukou, s tím, že bude zachována homogenita tříd. Kroužek dřevěná dílna se nebude prozatím konat z důvodu docházky žáků více ročníků.

Organizace chodu školní jídelny-výdejny:

 • Žákům bude poskytována strava – svačinky a obědy.
 • Svačiny budou roznášeny do tříd a žáci si je sní ve své lavici.
 • Na obědy budou žáci chodit postupně po třídách, aby nedocházelo k míchání žáků.
 • V případě, že víte, že Vaše dítě do školy 18. 11. 2020 nenastoupí, zrušte si v aplikaci strava.cz dané obědy. Centrálně je pan kuchař již přihlásil dle stravovacích zvyklostí Vašich dětí s platností od středy 18. 11. 2020.

Od 2. 11. 2020:
Od pondělí 2. 11. 2020 jsou dle vyhlášení vlády uzavřeny i školy podle §16 odst. 9, tj. typ i naší školy. Od 2. 11. 2020 začíná na škole distanční výuka. Návrat do školy se bude řídit rozvolňováním opatření, které určuje vláda ve spolupráci s MŠMT. O návratu Vás budeme informovat v aktualitách na hlavní stránce našich webových stránek a zde v tomto odkaze Covid-19.
Informace o distanční výuce mají žáci a zákonní zástupci na webových stránkách jednotlivých tříd a obecně na odkaze zde.
Od 21. 10. 2020:
Po vyhlášení nových opatření od 21. 10. 2020, výuka na školách zřízených dle § 16 odst. 9, což je případ i naší školy, stále pokračuje. Nezapomňte že týden od 26. - 30. 10. 2020 je škola uzavřena, 2 dny volna, 1 státní svátek, 2 dny podzimních prázdnin. Určitě sledujte školní web, pokud by se v průběhu prázdnin cokoliv změnilo, budeme Vás informovat na tomto místě informovat o případných změnách.
Od 12. 10. 2020:
vejdou v platnost nová nařízení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství. V tuto chvíli se zásadnější změny v provozu naší školy konat nebudou, ale přece jen se nějaké udějí.
 • 1. stupeň - zůstává v platnosti zákaz zpěvu v hodinách HV. Nově se ruší hodiny plávání, místo nich budou nasazeny hodiny TV ve škole, které budou probíhat bezprostředně po 3. vyučovací hodině a děti bodou mít 2 hodiny TV, kdy si zacvičí, případně půjdou na procházku. Stále tedy platí, že je potřeba, aby v den TV měly děti vhodný oděv a obuv na vycházku do okoli školy. Ostatní provoz školy a školní družiny je nezměněn.
 • 2. stupeň - provoz je v nastaveném režimu jako byl v týdnu od 5. 10. 2020 tj. probíhá veškerá výuka, kromě omezení hodin HV beze zpěvu a TV bez cvičení, hodiny se ovšem neruší a budu probíhat v teoretickém módu. V naší škole se nebude dělit výuka na střídání prezenčního a distančního vzdělávání po týdnu. Toto nařízení se na žáky škol zřízených dle §16 odst. 9 nevztahuje. Ve škole bude mírně změněn systém pro pohyb žáků po škole a to v rámci přestávek, vydávání svačinek a obědů.
 • Ve dnech 26. a 27. října jsou žákům Ministerstvem školstvím uděleny dva dny volna na něž navazují státní svátek 28. 10. a dva dny podzimních prázdnin. Žáci tak budou mít týdenní volno bez výuky.
V případě dalších změn Vás budu na tomto místě opět informovat. Určitě stále zůstávají v platnosti důležité hygienická zásady jako nošení roušek,  dezinfekce rukou a udržování rozestupů. V příloze najdete text opatření MŠMT k volnému dnu a také info k aplikaci eRouška - jedná se pouze o informaci o její funkci a její stažení je jen na Vašem svobodném rozhodnutí.
Od 5. 10. 2020:
Změny v náplni předmětů tělesná a hudební výchova. Hudební výchova se bude vyučovat beze zpěvu, hudba se bude poslouchat, probírat hudební teorie, sledovat záznamy hudebních představení apod. Hodiny tělesné výchovy se budou také lišit, a to dle stupně školy:
 • 1. stupeň - je povoleno cvičení, budeme se o všem snažit, ne zcela děti zatěžovat. Pokud bude ještě počasí, budeme se pohybovat ve venkovních prostorách - zahrada/okolí školy. Proto prosím dětem dejte vhodnou obuv a oblečení. Výuka plavání zůstává nepřerušena.
 • 2. stupeň - zde je cvičení zapovězeno, nicméně to neznamená, že děti nebudou v tuto dobu chodit do školy. Výuka bude probíhat procházkami či nenáročnými aktivitami venku na zahradě nebo v okolí školy. Taky zde platí, aby byli žáci připravení na pobyt venku - vhodné oblečení a obuv. V případě nepřízně počasí budou v budově školy a budou probírat výstupy z oblasti zdravého životního stylu apod. 
Omezení týkající se výuky těchto předmětů bude prozatím trvat 14 dnů do 18. 10. 2020. Čas a epidemiologická situace ukáže, jak se budou tyto předměty vyučovat po uplynutí této lhůty. 
Od 19. 9. 2020:
 • Všichni žáci 2. stupně mají povinnost nosit roušku po celou dobu výuky a pobytu ve škole. Sundat ji mohou jen při jídle.
 • Všichni mají minimálně dvě čisté roušky denně, aby si ji mohli během dne vyměnit.
 • Tisková zpráva MZd zde.
Od 14. 9. 2020:
 • V přílohách najdete nový postup určený školám, školským zařízením a zákonným zástupcům.
 • V přílohách zařazeno schéma Jak postupovat při onemocnění dítěte.
Od 10. 9. 2020:
 • Žáci i zaměstnanci mají za povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy tj. chodby, toalety, jídelna. Ve třídách nejsou roušky potřeba.
 • Ostatní doporučení pokračují viz níže.
Od 1. 9. 2020:
 • Provoz školy probíhá v režimu upraveném dle doporučení MŠMT a MZd.
 • Ve vnitřních prostorách školy není povinností žáků nosit roušku, pokud to není upraveno jinak v závislosti na epidemiologické situaci.
 • Žáci s infekčním onemocněním nebo jeho patrnými příznaky nemají do školy přístup.
 • Je omezen pohyb cizích osob v prostorách školy a to i zákonných zástupců, pokud to nevyžaduje situace (předem domluvená konzultace s učitelem, schůzka na ředitelství školy apod.).
 • V případě vstupu cizí osoby nebo zákonného zástupce do budovy školy, má tato osoba povinnost si dezinfikovat u vchodu ruce a zdržovat se jen na místě, které mu vyhradí příslušný pracovník školy.
 • Případné karantény, uzavírání některých tříd nebo celých budov školy z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 je nařízeno příslušnou Krajskou hygienickou stanicí nebo jiným orgánem k tomuto zmocněným.
 • V případě distančního vzdělávání (vzdělávání na dálku), je toto vzdělávání pro žáky povinné, jsou při tom zohledňovány individuální možnosti jednotlivých žáků.
 • O způsobu případného distančního vzdělávání informuje škola žáky a zákonné zástupce zejména na webových stránkách školy (aktuality a tento odkaz), e-mailem nebo telefonicky.
 • Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Pokud žák takto prokáže, že netrpí infekčním onemocněním, je mu umožněna docházka do školy.

Soubory ke stažení