Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

Zelený vir


Na této stránce najdete aktuální informace a opatření související s nemocí COVID-19.

Od 13. 9. 2021

K pondělku 13. 9. 2021 je ukončeno preventivní antigenní testování ve školách. Další případné testování závisí na epidemiologické situaci a nařízeních MŠMT a MZd. Stále platí povinnost nosit roušky/respirátory ve společných prostorách školy - chodby, WC, jídelna.

Platí také povinnost samoizolace a PCR testování po návratu ze zahraničí. Prosím, aby si rodiče, kteří ještě jedete na zahraniční dovolenou hlídali aktuální příjezdová nařízení a řídili se jimi.


Od 1. 9. 2021

Milí rodiče,

ve středu 1. 9. začíná výuka ve školním roce 2021/2022. I v tomto školním roce začínáme s opatřeními, které jsou pro nás závazné.

Obecné hygienické zásady:
  • po příchodu do školy si žáci myjí důkladně ruce teplou vodou a mýdlem 20 - 30 sekund,
  • v učebnách a všech prostorách se pravidelně větrá,
  • ve všech třídách, ve vstupu, na WC jsou dezinfekční přípravky pro dezinfekci rukou,
  • žák, který jeví příznaky infekčního onemocnění - zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů, průjem, ztráta chuti a čichu, nemůže být do školy vpuštěn. V případě, že se tyto příznaky objeví v průběhu vyučování, je umístěn do izolace a je zavolán zákonný zátupce, který si dítě odvede domů, praktický lékař dítěte následně rozhodne o dalším postupu. Lékaře je potřeba kontaktovat vždy,
  • je omezen vstup ostatních osob do budovy školy a toto nařízení se týká i rodičů, pokud to není nezbytně nutné. 

Ochranné prostředky dýchacích cest:

Všechny osoby jsou povinny při vstupu do budovy školy a společných prostor školy nosit ochranný prostředek dýchacích cest - rouška/respirátor. Z této povinnosti jsou vyjmuty jen osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu. Případně ostatní osoby pokud ze závažných důvodů nemohou mít nasazený ochranný prostředek dýchací prostředek a prokážou se lékařským potvrzením přičemž je lékařem specifikováno zda může nosti jiný ochranný prostředek (např. místo respirátoru jen roušku), či, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek dýchacích cest.

Žáci tedy mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest při příchodu do školy, na chodbách, při přechodu do jídelny, na WC apod. Pokud sedí žáci ve třídě a jsou negativně otestovaní mohou si tento ochranný prostředek sundat. 

Žák jehož rodič odmítne testování je povinnen nosit roušku/respirátor po celou dobu pobytu ve škole. 

Testování:

V úvodu září čeká všechny žáky 3x antigenní testování a to v termínech středa 1. 9. 2021, pondělí 6. 9. 2021, čtvrtek 9. 9. 2021. Testují ve všichni žáci školy s výjimkou těch, kteří byli očkováni dvěmi dávkami očkování a od poslední dávyk uběhlo 14 dnů nebo od posledního pozitivního testu neuběhlo 180 dnů, proto pokud někdo covid prodělal, doneste do školy potvrzení o jeho prodělání, kde bude jasné, kdy bylo poslední pozitivní testování.

První den školy tj. středa 1. 9. se budou žáci testovat při příchodu do školy ve své třídě. Žáci vstoupí do školy, kde budou mít k dispozici testy a otestují se. V ostatní testovací termíny se budou testy provádět stejným způsobem jako v loňském školním roce tj. před vyučováním na budově 2. stupně Paskovská na faře, na budovách 1. stupně na Aviatiků v herně, na budově U Prodejny v koridoru.

V případě pozitivního testu, odchází žák domů domů a musí podstoupit PCR test, o který si zákonný zástupce požádá u lékaře. Žáci 2. stupně mohou odejít domů sami, pokud mají toto písemně potvrzeno zákonným zástupcem (formulář je v příloze níže). Žáci 1. stupně mohou odejít se zákonným zástupcem, pokud bude ještě přítomen ve škole a čekat na výsledky testování. V opačném případě bude v poslán do izolace a vyčká na příchod zákonného zástupce, který bude uvědoměn telefonem.

Odmítnutí testování:
V případě, že zákonný zástupce nesouhlasí s antigenním testováním ve škole, může toto testování podstoupit v testovacím centru a donést výsledky do školy. V případě, že žák není otestovaný ani tímto způsobem, je žákovi dovoleno pobývat ve škole, ale po celou dobu pobytu je tento žák povinen nosit roušku nebo respirátor. V případě stravy a konzumace nápojů jsou povinni dodržovat odstup nejméně 1,5 m od ostatních. 

Soubory ke stažení