• Úvod
 • Předškoláci
 • Zápis do 1. třídy 2020

Postup zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis bude probíhat v průběhu celého měsíce dubna od 1. do 30. dubna 2020. Zápis bude probíhat bez dětí a rodičů jen na základě těchto dokumentů:

 • Vyplněná žádost o přijetí, stáhnout a vytisknout ji můžete níže v přílohách. Následně ji vyplněnou odešlete s dalšími dokumenty.
 • Zpráva/doporučení Speciálně pedagogického centra pro vady řeči, kde bude jasně napsáno, že se jedná o žáka, který může být zařazen do školy podle §16, odst. 9
 • Případně zprávy specialistů, kteří o dítě pečují – neurolog, psycholog, psychiatr – tyto zprávy jsou dobrovolné, nepovinné.

Výše zmíněné vyplněné dokumenty zašlete do školy emailem, poštou nebo osobní datovou schránkou v průběhu měsíce dubna 2020. Po doručení těchto dokumentů Vám na e-mailový kontakt uvedený v žádosti o přijetí bude zasláno registrační číslo Vašeho dítěte. Pod tímto číslem pak bude na webových stránkách školy zveřejněn seznam přijatých žáků do 1. třídy. Ostatní žáci, kteří nebudou přijati, budou obesláni dopisem s vyjádřením. Vyhodnocení zápisu a přijatí žáci budou zveřejněni na webových stránkách v aktualitách v týdnu od 4. - 8. 5. 2020.

Kritéria přijetí:

 • platná aktuální zpráva/doporučení SPC (stáří zprávy je max. leden 2020–duben 2020) pro vady řeči s doporučením vzdělávání dítěte v typu naší školy (podle §16 odst. 9 školského zákona) - 1bod. Starší zpráva/doporučení 0 bodů a uchazeči budou muset doručit aktuální dokument, do té doby je jejich případné řízení o přijetí přerušeno.
 • diagnóza dítěte:
  • závažná porucha řeči – dyslalie multiplex, vývojová dysfázie, dysartrie, palatolalie, balbuties, opožděný vývoj řeči - 2 body
  • závažná porucha řeči + jiné zdravotní znevýhodnění (autismus, tělesné postižení, zrakové postižení, poruchy učení aj.) – 1 bod
  • pouze jiné než řečové postižení - 0 bodů
 • starší sourozenec ve škole - 1 bod
 • žáci, kteří navštívili úvodní lekce klubu předškolák – 1 bod
 • žáci s jiným zdravotním znevýhodněním než vady řeči (autismus, tělesné, zrakové postižení) mohou být přijati pouze, pokud by se nepřihlásilo dostatek žáků s řečovou vadou, přičemž celkový počet těchto žáků s jiným znevýhodněním nepřesáhne 25 % celkového počtu žáků třídy. Tito žáci budou řešeni individuálně.
 • Kapacita 1. tříd pro školní rok 2020/2021 je maximálně 16 žáků celkem ve dvou paralelních třídách.
 • žáci, kteří nebudou mít platné doporučení SPC a kapacita tříd nebude naplněna, budeme řešit individuálně, až nám dodají zprávu SPC.

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ logopedické s.r.o. bude prováděno bodovým systémem, přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením, vadou řeči a platným doporučením SPC.

V případě rovnosti bodů budou tito žáci vloženi do osudí a vylosováni do počtu 16 žáků.

Upozornění: v typu naší školy není možné poskytovat žákům podporu ve formě asistenta pedagoga ve výuce.

Kontakty pro odeslání poštou: Základní škola logopedická s.r.o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová

Email: r.machac@zs-klokanek.eu, renemachac@seznam.cz

Datová schránka: 2chckwg

Mgr. René Macháč

Soubory ke stažení