Den stromů

Den stromů

Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

  • Úvod
  • Školní projekty
  • Matematika hrou
  • Matematická prostředí

Indické násobení

návod na indické násobení

Krokování

Porozumění číslům vyjadřujícím změnu polohy nebo poloh. Vstup k číslům záporným, později k práci se znaménky. Písemné zaznamenání procesu.


video s ukázkou
video s ukázkou zápisu

Házení kostkou

Získávání zkušenosti s náhodnými jevy, porozumění zákonitostem v oblasti pravděpodobnosti, práce se statistickými soubory.

Autobus

NASTUPOVAT!

Jízda  autobusem nás baví

Maminky se vrátily do dětských let a zkusily
si jízdu autobusem - zapisovaly a pozorně vše sledovaly.

Porozumění číslům vyjadřujícím změnu stavu. Orientování se v souboru dat, které obsahují jak stavy, tak změny, ale i porovnání.

video s ukázkou - učitelka

video s ukázkou - žákyně 

Zvířátka dědy Lesoně

Takhle si hrajeme se zvířátky my.

Rodiče to zkusili s dětmi.

Maminka si nechala poradit od odborníka.

Děda Lesoň nás baví

Naše pomůcka


práce s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Náročnější myšlenky při poznávání rovnic.

děda Lesoň

Časový harmonogram

Vyrazili jsme na výlet s lehkým a těžkým batohem

Takhle jsme pokračovali

A tak to dopadlo

HISTOGRAM NAŠÍ TŘÍDY


Přeměna tvarů

Opakované půlení


Biland

Pohádkové seznamování se s dvojkovou soustavou, jazykem, jejž používají počítače.

Rodokmen

Relace a jejich skládání, propojené s úlohami o věku. Schopnost přesného vyjadřování.

Linky (Cyklotrasa, Autobusové linky)

Propojování algebraické a geometrické situace. Systematické prohledávání všech možností. Odhalování nových vztahů vyvozených ze vztahů známých.

Slovní úlohy

Schopnost modelovat slovní popis situace nebo procesu dramatizací, simulovanou dramatizací, manipulací, obrázkem, grafem, tabulkou nebo souborem číselných vztahů. Poznávání úloh s větším počtem řešení. Schopnost podílet se na tvorbě slovních úloh. Získávání zkušeností s úlohami s parametrem a s antisignálem.
Slovní úlohy tří obtížností - vloženo 12/2013

Hra Sova

Propojení dvou oblastí – logického (kauzálního) myšlení a oblasti, z níž je galerie hledaných objektů (rovinná nebo prostorová geometrie, čísla, objekty běžného života).

Výstaviště

Orientace v prostředí, které vzájemně propojuje geometrii a číselnou řadu.

Bludiště

Prohlubování znalostí, které žák získal při řešení úloh rekreační matematiky. Rozvíjení schopnosti rozhodovat.

Tvary ze dřívek I

Poznávání rovinné geometrie manipulativní činností. Tvorba a přeměna tvarů podle daných podmínek. Získávání prvních zkušeností s obsahem, obvodem, jednoduchými zlomky a posloupnostmi.

Kolik je na obrázku trojúhelníků?

Dřívková geometrie ve třetí třídě

Přemýšlíme a přemýšlíme...


Dřívka

Parkety

Získávání zkušeností s analýzou a syntézou skupiny rovinných tvarů, z nichž některé mohou být obohaceny o číselné údaje.

Na parkety se těšíme


video ze 3. třídy

Deska (geoboard)

Hlubší poznávání „malých“ mnohoúhelníků, hledání tvarů splňujících různé geometrické podmínky.

Rovnoramenné trojúhelníky s šipkovým zápisem.

Děvčata a chlapci, kdo byl lepší? Všem se to podařilo.
Pět rovnoramenný trojúhelníků a jejich obsahy.
Děti tvořily, přemýšlely a to je výsledek jejich práce.

Nové geodesky - to se nám to bude pracovat!

Geodesky v 5. třídě

Oblékáme krychli

JAK JSME NA TO ŠLI MY Z 2.B?

Jednoduše - skládali jsme, lepili, domlouvali se až .....byl střih na světě.

Naše krychle měla velkou radost.

Využití životních zkušeností (zejména dívek) k poznávání pojmu síť krychle. Manipulativní propojování 2D a 3D geometrie.

video s ukázkou

Krychlové stavby

Poznávání prostorové geometrie manipulativní činností. Tvorba a přeměna staveb podle daných podmínek. Zápis stavby i procesu jejího vytváření různými jazyky. Schopnost překládat z jednoho jazyka do druhého.

Přemýšlíme, stavíme a zjišťujeme počet stěn krychlí našich K STAVEB.

I paní učitelky se učily stavět kostičky

video s ukázkou

Barevné trojice

To nás baví.


Rozvíjení řešitelských strategií aritmetických úloh obohacených o parametr barvy (od dramatizace k simulované dramatizaci).

Součtové trojúhelníky

Poznávání bohatšího souboru geometricky popsaných aritmetických vztahů. Rozvíjení schopnosti řešit soustavu dvou rovnic metodou pokus – omyl. Objevování zákonitostí jako cesty k urychlení řešení úlohy.

Hadi

Poznávání vazeb souborů čísel, která vystupují jak v roli vztahu, tak v roli operátora. Zobecňování konkrétních poznatků. Rozvíjení schopnosti řešit soustavu dvou rovnic metodou pokus – omyl.

Neposedové

Rozvíjení schopnosti rekonstruovat narušenou číselnou strukturu v prostředí běžných číselných vztahů, v prostředí součtových trojúhelníků nebo hadů.

Pavučiny

Prostředí hadů rozšířené o geometricky bohatší zápis doplněný navíc parametrem barvy. Poznávání vztahů číselných, které se v budoucnosti rozšíří na vztahy parametrické a později i na algebraické.

Násobilkové obdélníky

Procvičování násobilky v grafickém prostředí, jež v budoucnosti po rozšíření umožní odhalování vztahů mezi čtyřmi základními operacemi.

Obvod, obsah, povrch

Geometrie ve čtvercové síti - naše pomůcka


Hravě si pomůžeme se stavebnicí Magformers. 

Obvod určujeme pomocí dřívek a obsah pomocí dlaždic našeho plánku čtvercové sítě zahrady, parkoviště, hřiště apod.

Text je převzatý z příručky učitele pro 2. ročník, Fraus 2008, videa jsou z kanálu youtube od nakladatelství Fraus a text o zvířátkách dědy Lesoně je od Evy Bomerové ze stránek www.bomerova.cz.