Hra 1
Hra 2
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Školní projekty
 • Primární prevence - projekty
 • Nikdo není sám 2016-2017

„Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017“

Tento projekt je spolufinancován z datací Moravskoslezského kraje částkou 50000,- Kč.


 • Předcházení vzniku či oddálení rizikového chování ve třídních kolektivech.
 • Podpora zdravých vztahů v třídním kolektivu díky zážitkům a zkušenostem nabytých na programech primární prevence.
 • Zvyšování sociálních kompetencí žáků, díky nimž jsou schopni rozeznat formy rizikového chování.
 • Zvyšování povědomí žáků, učitelů i rodičů o formách rizikového chování.

Naší snahou je využití programů AZ Help o.s. do školy a podpora rozvoje preventivních kompetencí pedagogického sboru. Máme zkušenost, že externí lektor se stal vítaným přínosem nejenom při řešení již vyvstalých problémů, ale zejména při tvorbě a realizaci preventivních programů ve třídách. Díky povaze externího pracovníka není žáky vnímán jako řadový vyučující, díky čemuž jsou při práci s ním ochotni se více otevřít a bez větších problémů diskutovat i o tématech, která by s jiným vyučujícím nemusela být vůbec otevřena. Jednotlivé programy přizpůsobuje jednotlivým třídním kolektivům na míru a ve spolupráci
se školním metodikem prevence a třídním učitelem, díky čemuž může reagovat na aktuální dění ve třídě.Dále spolupracuje s jednotlivými vyučujícími na zapracování témat osobnostně sociální výchovy do výuky. Snahou je na sebe jednotlivými programy navazovat a utvořit z nich tak komplexní celek, který provází žáky celým studiem.

Oblasti programů, kterým se externí lektor bude ve škole věnovat:

 1. blok: podpora vztahů ve skupině, kooperace, moje pozice a role ve třídě, kooperace, rozvoj dovedností poskytování a přijímání cílené zpětné vazby – TVOŘÍME KOLEKTIV, ŘEŠÍME KONFLIKTY
 2. blok: prevence ostrakizace, šikanování a kyberšikany, rozvoj komunikačních dovedností, prevence a řešení konfliktů, sporů a nedorozumění – NEUBLIŽUJEME SI, TOLERUJEME SE
 3. blok: podpora pozitivních vztahů ve skupině, podpora tolerance a jinakosti – KAŽDÝ JSME JINÝ, KAŽDÝ MÁME SVOU HODNOTU
 4. blok: rozvoj sebepoznání, poznávání druhých – JSME SPOLU A PODPORUJEME SE

Součástí projektu nebude pouze zabezpečení preventivních vstupů externího lektora, ale také z části financovat studium našeho školního metodika prevence a proškolení celého pedagogického sboru ve dvou oblastech. Rádi bychom všem pedagogům zajistili dva celodenní semináře, protože jsme si vědomi, že pouze proškolení učitelé jsou schopni adekvátně reagovat na vzniklé rizikové situace. Jeden seminář bude zaměřený na prevenci šikanování ve škole a druhý seminář na hodnocení a ovlivňování chování v pedagogice.

Realizace projektu je od září 2016 do června 2017

 • Adaptační pobyt pro žáky 6. a 7. tříd. Kunčice pod Ondřejníkem.

 • Přednáška pro rodiče
 • Školení pro pedagogy

 • Programy primární prevence pro žáky

 • Studium metodika prevence

 • Školení pro pedagogy 26. 11. Zásady vedení komunitního kruhu

 • Mapa školy  SCIO

 • Třídnické hodiny - medická pomoc