Mladý badatel

Mladý badatel

Ozo

Ozo

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Marlenka

Marlenka

Zoo

Zoo

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt

Výtvarný projekt podzim

Výtvarný projekt podzim

 • Úvod
 • Školní projekty
 • Primární prevence - projekty
 • Podpora bezpečí našich dětí 2017

MŠMT e.č. PRCH-IPBK-0293/2017 částka 80 000,- Kč

Projekt je zaměřen na podporu bezpečného klimatu v naší škole prostřednictvím realizace komplexního programu zahrnujícího kontinuální vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků školy formou DVPP, pravidelnou metodickou podporu pedagogů a pravidelnou vnější (individuální i skupinovou případovou, týmovou a metodickou) supervizi. Program bude realizován po celý rok 2017.

Prvním krokem programu je diagnostika školního a třídního klimatu ve šk. roce 2017 za metodické pomoci externí instituce. Získaná data budou sdílena s pedagogy, s žáky a rodiči. Na jejich základě budou aktivity projektu přesněji zacíleny.

V oblasti DVPP projekt obsahuje:

1. seminář pro pedagogický sbor školy na téma prevence šikanování, podpora klimatu, vedení třídnické hodiny, ovlivňování problémového chování žáků (téma a obsah bude vybrán dle výsledků diagnostiky klimatu) v rozsahu 8 hod.

2. vzdělávací program pro 2 pedagogy školy na téma prevence šikanování, podpora klimatu, vedení třídnické hodiny, ovlivňování problémového chování žáků (téma a obsah bude vybrán dle výsledků diagnostiky klimatu )v rozsahu 25 hod. (absolvent bude poskytovat kolegům následnou metodickou podporu).

3. vzdělávací program pro všechny zaměstnance školy na téma týmové podpory, týmové supervize a tvorby týmové strategie podpory bezpečného klimatu – výjezdní teambuildingový program v rozsahu 15 hod. (2 dny).

V oblasti metodické podpory:

Pravidelná reflexe pedagogické práce s odborníkem v rozsahu 5 hod./měsíc = 50 hod./ 2017 formou mentoringu pedagogů při jejich podpůrné, výchovné práci se třídou (třídnická hodina, adaptační či jiný preventivní program, atd.), případně formou reflexe problém. případů (behaviorální a funkční analýza).

V oblasti supervizní podpory: dle potřeb školy účast 2 pedagogů v supervizní skupině realizované v regionu ext. organizací nebo supervize vedení a řízení nebo supervize týmová v rozsahu 25 hod./rok 2017.

Harmonogram projektu

Leden - Diagnostika školního klimatu, SCIO, více informací v aktualitách školy

Únor - Sdílení výsledků diagnostiky a zacílení aktivit projektu

Květen - Školení pedagogických pracovníků, 4 hodiny, Paspoint

Zvládání náročného chování u dětí, žáků a studentů s PAS

Květen – Teambuildingový program pro zaměstnance školy, 2 dny

Leden – červen – Interní metodická podpora učitelů

Květen – listopad – Supervize

 

Srpen - Školení pedagogických pracovníků, 6 hodin, Paspoint
Nácvik sociálních dovedností žáků s aspergerovým syndromem

Prosinec – ukončení projektu


Pozitivní klima školy

POZITIVNÍ KLIMA ŠKOLY Z HLEDISKA UČITELŮ

 • Učitel pracuje rád, spolupracuje se žáky, rodiči a kolegy.
 • Prožívá pocit sounáležitosti s ostatními učiteli.
 • Zažívá úspěch ve svém oboru, pocit seberealizace, pocit svobody a samostatnosti.

POZITIVNÍ KLIMA ŠKOLY Z HLEDISKA RODIČŮ ŽÁKŮ

 • Učitel je vstřícný.
 • Chová se k žákům spravedlivě a adekvátně je hodnotí.
 • Má dobré organizační a výchovné schopnosti.
 • Dokáže žáky motivovat k učení.

POZITIVNÍ KLIMA ŠKOLY Z HLEDISKA ŽÁKŮ

 • Žáci samostatně objevují učivo.
 • Učení žákům přináší radost.
 • Na žáky jsou kladeny adekvátní požadavky v závislosti na jejich individuálních schopnostech.
 • Žák má pocit, že učitel je k němu spravedlivý a je nestranný.
 • Dává žákovi jistotu, že bude akceptován a umožní mu zažít úspěch.
 • Klima je pro žáka organizačně přehledné a zprostředkuje mu vědomí, že k němu učitel přistupuje spravedlivě.

POZITIVNÍ KLIMA ŠKOLY Z HLEDISKA VEŘEJNOSTI

 • Škola žáka připraví na úspěšné zapojení do pracovního světa.
 • Žák se zodpovědně účastní veřejného života.
 • Žák je společensky angažovaný.
 • Žák dodržuje sociální a právní normy.