Naše škola nabízí žákům možnost využití odpoledních volnočasových aktivit realizovaných v rámci Školního klubu. Navštěvováním Školního klubu mají děti možnost zapojit se do různorodých aktivit a činností vedených paní vychovatelkou, při kterých využijí svých znalostí, dovedností, návyků a vědomostí a mohou je tak dále rozvíjet. Jde o smysluplné využití odpoledního času. Účast na činnosti Školního Klubu a jeho aktivit je založena na dobrovolnosti.

Školní klub hraje důležitou roli při prevenci rizikového chování dětí. Ve školním klubu je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné komunikaci panuje otevřenost a partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a pomoci druhému. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti, vše je vedeno k všestrannému prospěchu dítěte. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující a respektující individualitu účastníků, vždy zohledňuje individuální možnosti a individuální pokrok a je pro žáky dostatečnou zpětnou vazbou. Účastníci vzdělávání ve školním klubu se spolupodílejí na životě zařízení – společně plánují s paní vychovatelkou činnost, učí se sami řídit svoji činnost i činnost ostatních a provádějí následné hodnocení činnosti. Vede děti jak ke zdravému životnímu stylu, utváření zdravých vztahů k druhým lidem i k sobě samému, ale také například k ochraně přírody.

Školní klub má vlastní prostory v podobě klubovny a dále mají žáci k dispozici školní tělocvičnu, rehabilitační tělocvičnu, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňku s jídelnou, hernu, učebnu pro výtvarné tvoření a školní zahradu. Všechny tyto prostory jsou vybaveny potřebným materiálním zázemím.

Poplatek za školní klub činí 250 Kč na jedno pololetí která se hradí jednorázově.

Přihlášku spolu se Zápisním lístkem a poplatkem žáci odevzdají p. vychovatelce Bc. Elišce Návratové.

Náplň odpoledních hodin Školního klubu se bude odvíjet také od zájmů a složení skupiny dětí. V případě setkání příhodného kolektivu dětí budou realizovány skupinové aktivity řízené a podněcované paní vychovatelkou (např. sportovní aktivity a cvičení ke zdravému životnímu stylu, výtvarné, terapeutické techniky a jiné činnosti pro podporu duševního zdraví, komunitní kruhy na různá témata, práce na počítačích, skupinové hry aj.).


  • ŠKOLNÍ KLUB   zajišťuje paní vychovatelka Bc. Eliška Návratová
  • email: e.navratova@zs-klokanek.eu