• Úvod
  • Školní klub Hrabová

Naše škola nabízí žákům možnost využití odpoledních volnočasových aktivit realizovaných v rámci Školního klubu. Navštěvováním Školního klubu mají děti možnost zapojit se do různorodých aktivit a činností. Účast na činnosti Školního Klubu a jeho aktivit je založena na dobrovolnosti.

Školní klub hraje důležitou roli při prevenci rizikového chování dětí. Ve školním klubu je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné komunikaci panuje otevřenost a partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a pomoci druhému. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti, vše je vedeno k všestrannému prospěchu dítěte. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující a respektující individualitu účastníků, vždy zohledňuje individuální možnosti a individuální pokrok a je pro žáky dostatečnou zpětnou vazbou. 

Školní klub má vlastní prostory v podobě klubovny a dále mají žáci k dispozici školní tělocvičnu, rehabilitační tělocvičnu, počítačovou učebnu, jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, cvičnou kuchyňku s jídelnou, hernu, učebnu pro výtvarné tvoření a školní zahradu. Všechny tyto prostory jsou vybaveny potřebným materiálním zázemím.


Zápisní lístek žáci odevzdají p. vychovatelce Bc. Elišce Návratové.

  • ŠKOLNÍ KLUB zajišťuje paní vychovatelka Bc. Eliška Návratová
  • email: e.navratova@zs-klokanek.eu