Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Škola
 • Informace o škole

Poslání školy

ZŠ logopedická, s.r.o. nabízí vzdělávání žákům od 1. do 9. ročníku. Vzdělávací program školy odpovídá co do obsahu i náročnosti programům běžných ZŠ, je však rozšířen o cílenou logopedickou péči.

V menším kolektivu a pod vedením speciálních pedagogů – logopedů mají děti šanci úspěšně překonat své komunikační bariéry, které jim často znemožňují úspěšný start v běžné škole. Promyšlený rozvoj komunikačních schopností v průběhu školní docházky zvyšuje pravděpodobnost, že naši absolventi dobře obstojí nejen při dalším studiu, ale také v osobním a profesním životě.

Vize školy - Komunikuji, tedy jsem

 • Poskytujeme kvalitní vzdělávání.
 • Klademe nadstandardní důraz na rozvoj českého jazyka (individuální a skupinová logopedie, čtení s porozuměním, komunikace slovem i písmem). V cizím jazyce pak na zvládání běžných komunikačních situací.
 • ŠVP je orientováno na nové metody a formy práce.
 • Učíme žáky uplatňovat získané vědomosti, připravujeme je na praktický život.
 • Zakládáme si na dobrých vztazích a týmové spolupráci.
 • Rozvoj každého dítěte je prioritou školy.

Děti si čtou knihy

Další nabídka školy

 • výuka hry na zobcovou flétnu v rámci hudební výchovy
 • snížený počet žáků ve třídách (8-12)
 • školní družina
 • práce s moderními pomůckami (interaktivní tabule, iPady, programovatelní roboti pro výuku informatiky)
 • lyžařský výcvik pro děti již od 1. ročníku
 • klub předškoláků Klokánek
 • psychologické poradenství pro žáky a rodiče
 • logopedická péče pro rodinné příslušníky našich žáků i veřejnost
 • posouzení rizika poruch učení u předškolních dětí a žáků 1. tříd
 • diagnostika Deficitů dílčích funkcí (DDF) u dětí i dospělých
 • reedukace (náprava) DDF
 • kariérové poradenství pro žáky 8. - 9. tříd a dospělé zájemce
 • přípravné kurzy na přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia
 • kurzy diagnostiky pro učitele (škola má akreditaci MŠMT jako instituce pro další vzdělávání pedagogů)
 • výuka matematiky podle prof. Heiného

Základní škola logopedická s.r.o. oslaví 25. výročí svého vzniku

Řeč je naše vizitka. Po celý život.

Řeč, nás od té doby, co se ji naučíme, provází celým životem a současně o nás velmi silně vypovídá. Tato skutečnost stála v pozadí myšlenky založit základní školu pro děti, které jsou sice průměrně či nadprůměrně nadané, ale mají současně potíže s řečí. Cílem bylo pomoci jim, aby díky zlepšení své řeči a vyjadřování následně lépe uspěly při středoškolském i vysokoškolském studiu, při hledání pracovního uplatnění i v osobním životě.

Prvotní vize počítala s vytvořením vzdělávacího programu a prostředí, kde by žákům souběžně se základním vzděláváním „na stejném místě a ve stejný čas“ byla poskytována i odborná logopedická péče. Jako nejlepší řešení se zdálo zapojení učitelů s kvalifikací logopeda do běžné výuky žáků. Již po krátké době se ukázalo, jak zásadní rozdíl může nastat, učí-li žáky s vadou řeči číst a psát elementarista, který je sice vstřícný a má základní představu o řečových vadách, a tím, učí-li je učitel, který je současně odborníkem na logopedii a problematice rozumí do hloubky a v souvislostech. Vzhledem k tomu, že tato strategie výuky byla účinná, využívá ji škola dodnes.

Něco z historie

Ministerstvo školství zařadilo soukromou ZŠ logopedickou do sítě škol k 25. červenci 1994 a již 1. září téhož roku bylo v pronajatých prostorách učiliště NH na Pavlovově ulici v Ostravě – Zábřehu zahájeno vyučování. Trvalým sídlem školy se od 1. prosince 1994 stala budova na ulici Aviatiků, ve které škola sídlí dodnes. První ředitelkou byla PaedDr. Miroslava Mrázková. Ve školním roce 1997/1998 byly v budově školy na ulici Aviatiků vybudovány tři nové podkrovní třídy pro žáky prvního stupně a pro potřeby dalších žáků byly upraveny třídy v nově získané budově školy na ulici Adamusova v Ostravě-Hrabůvce. V roce 1999 se potom dětem z 2. stupně otevřely dveře původní obecné školy na ulici Paskovská 92 v Hrabové. S počátkem školního roku 2000/2001 došlo k ustálení každoročního provozu školy a k prozatím poslednímu rozšíření výukových prostor. Zmiňované tři budovy se staly neměnným sídlem naší školy. K budově druhého stupně si škola pronajala ještě část přilehlé fary, ve které byla zřízena školní dílna, rehabilitace, kuchyň s jídelnou, společenská místnost s videem a také specializovaná počítačová učebna. Počet žáků v tomto roce vystoupal k dnešním 150.

Myšlení a řeč – společníci na cestě k poznání i úspěchu

Děti, které do naší školy přicházejí, jsou mnohdy velmi dobře rozumově nadané, ale slovní projev jejich nadání tak úplně neodpovídá. Problém může být nejen ve výslovnosti hlásek, ale také ve vyjadřovacích dovednostech dětí. Nejsou-li myšlení a řeč v rovnováze, je pravděpodobné, že dítě se s tím bude potýkat po celý život. S trochou nadsázky lze říci, že „i geniální myšlenky ztrácejí na ceně, když je světu nedokážeme sdělit“.

Určitou specifickou skupinou jsou děti s vývojovou dysfázií (neboli specificky narušeným vývojem řeči), které někdy na své okolí působí jako „hloupější“, než ve skutečnosti jsou. Tyto děti se ztrácejí v delších souvětích, nerozumí významům řady běžně užívaných slov, vyjadřují se podobně jako cizinci, kteří se česky učí teprve krátce. Na druhou stranu jsou až překvapivě bystré při řešení úloh, které nejsou tolik spjaté s řečí, mohou mít výborný vhled do situace či dobrou zrakovou paměť. Zdálo by se, že když jde o věc „vývojovou“, že stačí jen počkat a sama v průběhu let nějak odezní. Bohužel se to nestává příliš často. Obvykle dítě narazí již v prvních letech docházky do školy, když se učí číst a psát. Nejen, že čtená slova občas komolí, ale často také chybuje při psaní, protože prostě píše, tak jak mluví. Podaří-li se významně zlepšit řeč, zlepšení se následně zpravidla promítá i do úrovně čtení a psaní. Úspěch, který tak má dítě možnost zažít, je dalším, a to poměrně podstatným bonusem.

Vedle propracovaných a osvědčených postupů rozvoje řeči a vyjadřování se snažíme nalézat i nové cesty rozvoje myšlení. Na 1. stupni jsme začali vyučovat matematiku podle metody profesora Hejného, která je namísto nudného a stereotypního nácviku založena na aktivním hledání řešení problémových úloh. Tento přístup děti nejen baví, ale současně je učí i logicky a systematicky myslet.

Shoda naší školy s běžnými základními školami (co je stejné)

 • poskytujeme základní vzdělání, školní vzdělávací program vychází stejně jako ŠVP běžných základních škol z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
 • žáci se mohou po absolvování 9. ročníku hlásit na jakékoliv střední školy (záleží jen na jejich studijních výsledcích, nadání, zájmech a zdravotním stavu), příp. po 5. ročníku na běžnou základní školu nebo i na víceletá gymnázia

Specifika naší školy (co je u nás jiné)

 • nabízíme snížený počet žáků ve třídách (8-12 dětí)
 • klademe nadstandardní důraz na výuku českého jazyka (včetně kvalitní písemné formy a čtení s porozuměním)
 • zajišťujeme  individuální logopedickou péči přímo ve škole (1-2x týdně)
 • zaměřujeme se na skupinový rozvoj komunikačních dovedností, logopedické chvilky, artikulační a dechová cvičení
 • v rámci hudební výchovy vyučujeme hru na zobcovou flétnu
 • běžná výuka je vedená  pedagogy s VŠ vzděláním v oblasti logopedie, což je zásadní zejména při výuce čtení a psaní v prvních ročnících
 • ve škole pracuje 15 logopedů se státní zkouškou z logopedie a dále několik logopedických asistentů a řečových preventistů, logopedie tedy není záležitostí zájmového kroužku, ale skutečně prolíná celou výukou
 • žáci i jejich rodiče mohou bezplatně využívat služeb školního psychologa, a to včetně diagnostiky rizika poruch učení, zpracování profilu intelektových předpokladů apod.

Učící se děti