tábor 3. den

tábor 3. den

tábor 4. den

tábor 4. den

tábor 5. den

tábor 5. den

tábor 1. den

tábor 1. den

tábor 2. den

tábor 2. den

  • Úvod
  • Školní klub Hrabová

Naše škola nabízí žákům možnost využití odpoledních volnočasových aktivit realizovaných v rámci školního klubu. Navštěvováním školního klubu mají žáci možnost zapojit se do různorodých aktivit a činností. Účast na činnosti Školního Klubu a jeho aktivit je založena na dobrovolnosti. V průběhu odpoledne ve škole fungují zájmové kroužky. Klub funguje také v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučování.

Školní klub hraje důležitou roli při prevenci rizikového chování dětí. Ve školním klubu je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné komunikaci panuje otevřenost a partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a pomoci druhému. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti, vše je vedeno k všestrannému prospěchu dítěte. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující a respektující individualitu účastníků, vždy zohledňuje individuální možnosti a individuální pokrok a je pro žáky dostatečnou zpětnou vazbou. 

Pro činnost školního klubu se využívají školní prostory - třídy, školní tělocvična, rehabilitační tělocvična, počítačová učebna, jazyková učebna s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňku s jídelnou, herna, učebna pro výtvarné tvoření a školní zahrada. Všechny tyto prostory jsou vybaveny potřebným materiálním zázemím.

Kontakty na vedoucí kroužků:

Dušan Hudák: d.hudak@zs-klokanek.eu

Mgr. Martina Šrámková: m.sramkova@zs-klokanek.eu

Bc. Eliška Návratová: e.navratova@zs-klokanek.eu

Iveta Marsínová: i.marsinova@zs-klokanek.eu