Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní klub Hrabová

Naše škola nabízí žákům možnost využití odpoledních volnočasových aktivit realizovaných v rámci školního klubu. Navštěvováním školního klubu mají žáci možnost zapojit se do různorodých aktivit a činností. Účast na činnosti Školního Klubu a jeho aktivit je založena na dobrovolnosti. V průběhu odpoledne ve škole fungují zájmové kroužky. Klub funguje také v době přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučování.

Školní klub hraje důležitou roli při prevenci rizikového chování dětí. Ve školním klubu je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné komunikaci panuje otevřenost a partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a pomoci druhému. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti, vše je vedeno k všestrannému prospěchu dítěte. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující a respektující individualitu účastníků, vždy zohledňuje individuální možnosti a individuální pokrok a je pro žáky dostatečnou zpětnou vazbou. 

Pro činnost školního klubu se využívají školní prostory - třídy, školní tělocvična, rehabilitační tělocvična, počítačová učebna, jazyková učebna s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňku s jídelnou, herna, učebna pro výtvarné tvoření a školní zahrada. Všechny tyto prostory jsou vybaveny potřebným materiálním zázemím.

Kontakty na vedoucí kroužků:


Dřevěná dílna

Dušan Hudák: d.hudak@zs-klokanek.eu

Pondělí 13,40 - 15,10

Fotky výrobků ze dřeva


Kamarádi výtvarné výchovy

Mgr. Taťjana Adamovská: t.adamovska@zs-klokanek.eu, 603423647

Úterý 13,40 - 14,30

QR kód +


Zábavná informatika
Mgr. Lucie Bartošová, Mgr. Petr Papavasilevský
Úterý 14,40 - 15,25

Čtenářský klub
Mgr. Alžběta Pláničková
čtvrtek 13,40 - 14,25

English Club
Mgr. Lenka Poláková
čtvrtek 13:40 - 14:25

Anglická vlajka


Divadelní klub

Mgr. Kateřina Cahová