Budoucí motoristé - 17.9. 2014

Dnes výuka probíhala netradičně a v jiné škole. Každým rokem chodíme na dopravní hřiště při ZŠ na ul. A. Kučery, kde se připravujeme na bezpečný provoz na silnici, učíme se, jak správně reagovat při silničním neštěstí, poznávat dopravní značky, respektovat i jiné účastníky silničního provozu apod.

Environmentální výchova - TONDA OBAL (16.9. 2014)

V rámci průřezového tématu EVVO jsme si dneska zopakovali základní znalosti o třídění odpadů, barevnosti kontejnerů - co do nich patří/nepatří, proč odpady třídit a recyklovat, jaké recyklované výrobky známe, jak poznáme sběrný dvůr, legální skládku odpadu, spalovnu aj.

Máme rádi školu - logopedický týden (8. - 12.9. 2014)

Každoročně probíhá na počátku září tzv. logotýden, ve kterém naši učitelé sledují, jak se umíme slovně i mimoslovně vyjadřovat, jakou máme slovní zásobu, zda správně tvoříme jednotlivé hlásky, jestli umíme pracovat ve dvojici i v menších skupinách apod. Prostřednictvím her a cvičení rozvíjíme nejen naši mateřštinu, ale také zrakové a sluchové vnímání, prostorovou i pravo-levou orientaci, soustředění, paměť, tvořivost aj. Týden vyvrcholil pátečním soubojem dvou týmů, které byly zastoupeny těmi nejschopnějšími a nejzdatnějšími jednotlivci z každého ročníku. Naši třídu reprezentovali Katka a Jenda. Všem děkujeme za jejich práci a celotýdenní snahu.  

Učíme se pomáhat druhým

Ještě před nástupem letních prázdnin jsme se rozhodli znovu pomoci dětem v Africe. Minule jsme vybrali 200,-Kč na nákup školních pomůcek pro 10 dětí z Etiopie. Tentokrát se nám podařilo vybrat 500,-Kč a peníze jsme věnovali na nákup školní tabule pro výuku dětí v Africe. Opět jsme získali darovací certifikát a hezký pocit, že jsme někomu mohli pomoci.