• Úvod
  • Školní poradenské pracoviště
  • Kurzy pro pedagogy

Odborní pracovníci školy, kteří jsou sdruženi v rámci Školního poradenského pracoviště se ve významné míře zapojují do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se zejména o zajištění odborných stáží pro studenty vysokých škol (obor speciální pedagogika), metodické vedení kolegů a lektorování kurzů pro pedagogickou veřejnost.

Naše škola získala akreditaci MŠMT, která nás jakožto instituci oprávňuje k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Platnost akreditace ze strany MŠMT byla stanovena do 26.5.2022.

Pedagogičtí pracovníci mohou využít nabídky těchto akreditovaných vzdělávacích programů:

1.  Vyhledávání dětí s rizikem rozvoje výukových obtíží

Cílem programu je osvojení a praktické zvládnutí práce se dvěma vybranými diagnostickými nástroji: „Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky“ a „Dětský skrínink.“

2.  Deficity dílčích funkcí I, II

Obsahem vzdělávacího programu je seznámení s metodou B. Sindelarové „Deficity dílčích funkcí“ (vydává Psychodiagnostika s.r.o.), která slouží ke zjišťování úrovně kognitivních a percepčních funkcí dítěte jako základu pro zpracování individualizovaného plánu nápravy. Výuka probíhá formou 2 setkání, každé v rozsahu 5 vyučovacích hodin.

3.  Diagnostika gramotnostních funkcí

Cílem programu je poskytnout pedagogům základní seznámení s baterií 8 testů gramotnostních funkcí (Caravolas, Volín), které slouží k identifikaci úrovně čtení, psaní a fonematického uvědomování u žáků 1. stupně základní školy (od 2. ročníku). Výhodou diagnostické baterie je možnost získání podrobného diagnostického profilu žáka ve sledovaných oblastech. Přínosné může být také kontrolní posouzení dítěte po absolvovaném reedukačním programu (míra a povaha zlepšení apod.).

4.  Volba povolání a profesní orientace

Účastníci vzdělávacího programu zaměřeného na volbu povolání a profesní orientaci se naučí základy práce s diagnostickými metodami a nástroji. Konkrétně se jedná o „DVP - Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry,“ „Test profesních zájmů B-I-T,“  a „Test struktury zájmů AIST-R.“

5.  Odborná stáž se zaměřením na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Obsahem odborné stáže je praktické seznámení s metodami a postupem výuky u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s vadami řeči, zraku a poruchami učení) a získání dovedností při práci s nimi. Důraz je kladen na přenositelnost poznatků do běžné práce stážisty (např. při výuce individuálně integrovaných žáků v běžné škole). Hodinová dotace kurzu je 22 hodin (organizace stáže – 1 týden, tj. 5 pracovních dní), termín dle dohody.

6.  Logopedický asistent (dle čl. IV písm. c) metodického doporučení č. j.14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství)

Vzdělávací program v rozsahu 80 hodin (teorie a individuální praxe) je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol (včetně vychovatelů a asistentů pedagoga) bez kvalifikace v logopedii. Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost dle čl. IV písm. c) metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, se zaměřuje zejména:

  • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním a mladším školním věku,
  • na prevenci vzniku poruch řeči,
  • na prevenci vzniku čtenářských obtíží,
  • v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.

Další nabídku vzdělávacích kurzů pro pedagogy je možné nalézt také v záložce „Projekty 2016-2017“ a na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání (https://kurzy.nuv.cz/).Soubory ke stažení