• Úvod
  • Školní poradenské pracoviště
  • Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb. a vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Odkazy na vyhlášky zde:

http://www.msmt.cz/file/38832/

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-197.htm


Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je tvořeno týmem pedagogických pracovníků, kteří poskytují poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, pedagogům i širší odborné i laické veřejnosti. Služby poskytované ŠPP jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálními pedagogy se specializacemi v oborech logopedie, tyflopedie, psychopedie a reedukace SPU. V rámci poskytování poradenských služeb je kladen důraz na vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných stran.

Standardní služby jsou poskytovány bezplatně, rozšiřující služby jsou zpoplatněny.

Tým ŠPP tvoří tito zaměstnanci školy:

školní speciální pedagog

Mgr. Hana Juřicová

h.juricova@zs-klokanek.eu

psycholog

Mgr. Lucie Misiarzová

l.brachaczkova@zs-klokanek.eu

výchovný poradce

PaedDr. Eva Sembolová

e.sembolova@zs-klokanek.eu

metodik prevence

Mgr. Lenka Zajícová

l.zajicova@zs-klokanek.eu

logopedie

Mgr. Markéta Sýkorová
Mgr. Martina Paličková

m.sykorova@zs-klokanek.eu
m.palickova@zs-klokanek.eu

tyflopedie

Mgr. Jana Komínková

j.kominkova@zs-klokanek.eu

SPU

Mgr. Petr Verner

p.verner@zs-klokanek.eu

grafomotorika

Mgr. Hana Kocifajová

h.kocifajova@zs-klokanek.eu


K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.