Školní metodik prevence je pracovník školy, který vykonává metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti s cílem předcházet výskytu rizikového chování dětí a žáků.

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. O svých činnostech vede metodik prevence písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Co školní metodik prevence dělá?
 • vytváří a realizuje minimální preventivní program – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitoruje výskyt sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • spolupracuje při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytuje informační a metodické materiály
 • aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence

Kdo je v naší škole metodikem prevence?

Funkci školního metodika prevence v naší škole vykonává Kamila Hladišová.

Kamila Hladišová je vychovatelkou a školní metodičkou prevence na naší škole. Na Střední a vyšší zdravotnické škole v Ostravě – Vítkovicích vystudovala obor Fyzioterapeut. Pokračovala studiem programu akreditovaného MŠMT Studium pedagogiky – speciální modul pro asistenty pedagoga a absolvovala také kvalifikační studium Studium pedagogiky podle §22, odst. 1, písm. b) z. č. 563/2001 Sb. k výkonu činnosti pedagoga volného času. V rámci dalšího vzdělávání absolvovala vzdělávací programy:

 • Terapeutická práce s dětmi jako součást výchovného procesu
 • Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu
 • Pedagogické studium speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku a vychovatele
 • Sociálně psychologické vzdělávání orientované na problematiku výchovy, prevence a poradenství
 • Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů
 • Sociálně psychologický výcvik

Příklady absolvovaných školení a kurzů (certifikáty):

 • Synergetická reflexní terapie
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hry jako prevence závislostních poruch
 • Hry s hudbou a s prvky mutikoterapie
 • Pohybem a hrou – podněcujeme osobnostní vývoj dítěte
 • Zážitková prevence I.

Kromě realizace preventivních aktivit ve škole vede rovněž i odpolední školní družinu.

Jak můžete kontaktovat školního metodika prevence?

Školního metodika prevence můžete kontaktovat osobně ve škole (na ulici Paskovská v Ostravě-Hrabové), nebo telefonicky na čísle: 723 154 249, případně také e-mailem: k.hladisova@zs-klokanek.eu.

Individuální schůzku je možné sjednat po předchozí domluvě.


Zajímavé a užitečné odkazy a dokumenty:

KYBEŠIKANA

www.ovce.sk

www.kybersikana.eu

www.nebutobet.cz

ŠIKANA

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.sikana.cz

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ:

psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani

www.spondea.cz

wikipedie.org (sebepoškozování)


Praktické rady a postupy pro rodiče

Vážení rodiče,

 v tomto článku Vám nabízíme praktické rady a postupy v oblasti návykových látek.  

„Věřit si jako rodiče je stejně důležité – a stejně náročné – jako důvěřovat našim dětem.“ – Wendy Priesnitz

http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx