Milí rodiče a naši budoucí žáčci,

rád bych Vás pozval k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018/2019.

Zápis se uskuteční na budově Aviatiků 462, Ostrava-Hrabůvka dne 10. 4. 2018 v čase 14:00 - 18:00 hodin.

Informace pro zápis:

 • k zápisu doneste rodný list dítěte pro kontrolu údajů,
 • důležitou součástí dokumentace pro přijetí je vyjádření speciálně pedagogického centra pro vady řeči, kde bude napsáno, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a jeho potřeby ho opravňují vřadit do školy samostatně zřízené pro žáky s SVP (podle §16 odst. 9 školského zákona). Pro získání doporučení je potřeba kontaktovat SPC (nejlépe v průběhu ledna či února), abyste stihli získat termín pro vyšetření, prošli celou procedurou vyšetření, až po vystavední doporučení a měli ho tak připravené pro zápis,
 • k zápisu se můžete dostavit po celou dobu zápisu od 14 do 18 hodin, pro přijetí nerozhoduje čas, kdy dorazíte s dítětem k zápisu,
 • poslední zprávu klinického logopeda, neurologa, psychologa, psychiatra pokud ho dítě pravidelně navštěvuje,
 • určitě se dostavte k zápisu i do spádové školy, pro případ, že byste nebyli vřazeni do naší školy. Budete zapsaní i na spádové škole a předejte tak případným problémům. V případě, že budete přijati do naší školy, budu spádovou školu o této skutečnosti informovat písemně,
 • v případě, že žádáte odklad školní docházky, obraťte se s touto žádostí na spádovou školu, která Vám odklad vystaví, naše škola odklady nevystavuje,
 • kapacita prvního ročníku je 16 žáků ve dvou 1. třídách.

Kritéria přijetí:

 • platná zpráva/doporučení SPC pro vady řeči s doporučením vzdělávání dítětě v typu naší školy (podle §16 odst. 9 školského zákona) - 1bod
 • diagnóza dítěte:
  • závažná porucha řeči - dyslalie multiplex, vývojová dysfázie, dysartrie, palatolalie, balbuties, opožděný vývoj řeči - 2body
  • závažná porucha řeči + jíné zdravotní znevýhodnění (autismus, tělesné postižení, zrakové postižení, poruchy chování aj.) - 1bod
  • pouze jiné než řečové postižení - 0 bodů
 • školní zralost (kognitivní schopnosti, sociální zdatnost, pracovní návyky a jemná motorika, vše odpovídající věku) max. 3 body. Celkové body max. 3 se určují podle celkového počtu bodů této části zápisu, kdy je možno získat 26 bodů za jednotlivé části zápisu a jejich výsledné ohodnocení je následovné:
  • 3 body získá dítě, které v této části získá 26 - 21 bodů
  • 2 body získá dítě, které v této části získá 20 - 16 bodů
  • 1 bod získá dítě, které v této části získá 15 - 10 bodů
  • 0 bodů získá dítě, které v této části získá 9 - 0 bodů.
  • body za jednotlivé části školní zralosti jsou započítávány následovně - zvládl úkol samostatně 2 body, zvládl úkol s dopomocí učitele 1 bod, nezvládl úkol 0 bodů.
 • starší sourozenec ve škole - 1 bod
 • žáci s jiným zdravotním znevýhodněním než vady řeči (autismus, tělesné, zrakové postižení) mohou být přijati pouze, pokud by se nepřihlásilo dostatek žáků s řečovou vadou, přičemž celkový počet těchto žáků s jiným znevýhodněním nepřesáhne 25% celkového počtu třídy. Tito žáci budou řešeni zejména na základě části školní zralost a závažnosti postižení. Počet těchto žáků je dán vyhláškou a nemůžeme jej překročit.
 • kapacita ročníku max. 16 žáků na ročník (8 a 8 žáků ve dvou 1. třídách). Kapacita je dána prostorovými podmínkami školy.

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ logopedické s.r.o. bude prováďěno bodovým systémem, přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy vycházeno z bodového hodnocení v části školní zralosti (max. 26 bodů, min. 0 bodů) a závažnosti diagnózy.

Těšíme se na Vás

Mgr. René Macháč - ředitel školy