• Úvod
 • Předškoláci
 • Zápis do 1. třídy 2020

Milí rodiče a naši budoucí žáčci,

rád bych Vás pozval k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021.

Zápis se uskuteční na budově Aviatiků 462, Ostrava-Hrabůvka dne 7. 4. 2020 v čase od 14:00 do 18:00 hodin.

Informace pro zápis:

 • k zápisu doneste rodný list dítěte pro kontrolu údajů,
 • důležitou součástí dokumentace pro přijetí je aktuální vyjádření speciálně pedagogického centra pro vady řeči, kde bude napsáno, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) a jeho potřeby ho opravňují vřadit do školy samostatně zřízené pro žáky s SVP (podle §16 odst. 9 školského zákona). Pro získání doporučení je potřeba kontaktovat SPC co nejdříve, abyste stihli získat termín pro vyšetření, prošli celou procedurou vyšetření, až po vystavední doporučení a měli ho tak připravené pro zápis. Vyjádření musí být z tohoto kalendářního roku 2020, starší vyjádření (rok a více stará) nebude považováno za směrodatné, je potřeba atkuální zpráva,
 • k zápisu se můžete dostavit po celou dobu zápisu od 14 do 18 hodin, pro přijetí nerozhoduje čas, kdy dorazíte s dítětem k zápisu,
 • doneste poslední zprávu klinického logopeda, neurologa, psychologa, psychiatra pokud ho dítě pravidelně navštěvuje,
 • určitě se dostavte k zápisu i do spádové školy, pro případ, že byste nebyli vřazeni do naší školy. Budete zapsaní i na spádové škole a předejte tak případným problémům. Jestliže budete přijati do naší školy, budu spádovou školu o této skutečnosti informovat písemně dle školského zákona,
 • v případě, že žádáte odklad školní docházky, obraťte se s touto žádostí na spádovou školu, která Vám odklad vystaví, naše škola odklady nevystavuje. Jestliže bude mít Vaše dítě odklad, není potřeba se dostavit na náš zápis a v případě dalšího zájmu se k řádnému zápisu dostavte v dalším roce 2021. Můžete mě ovšem informovat a já Vás zařadím do datábáze, a pak Vám zašlu pozvánku na další zápis 2021.
 • kapacita prvního ročníku je 16 žáků ve dvou 1. třídách.

Kritéria přijetí:

 • platná aktuální zpráva/doporučení SPC (stáří zprávy je max. leden 2020 - duben 2020) pro vady řeči s doporučením vzdělávání dítětě v typu naší školy (podle §16 odst. 9 školského zákona) - 1bod. Starší zpráva/doporučení 0 bodů a uchazeči budou muset doručit aktuální dokument, do té doby je jejich případné řízení o přijetí přerušeno.
 • diagnóza dítěte:
  • závažná porucha řeči - dyslalie multiplex, vývojová dysfázie, dysartrie, palatolalie, balbuties, opožděný vývoj řeči - 2 body
  • závažná porucha řeči + jíné zdravotní znevýhodnění (autismus, tělesné postižení, zrakové postižení, poruchy učení aj.) - 1bod
  • pouze jiné než řečové postižení - 0 bodů
 • školní zralost (kognitivní schopnosti, sociální zdatnost, pracovní návyky a jemná motorika, sebeobsluha vše odpovídající věku) max. 4 body. Celkové body max. 4 se určují podle celkového počtu bodů této části zápisu, kdy je možno získat 51 bodů za jednotlivé úkoly zápisu a jejich výsledné ohodnocení je následovné:
  • 4 body získá dítě, které v této části získá 51 - 39 bodů
  • 3 body získá dítě, které v této části získá 38 - 29 bodů
  • 2 body získá dítě, které v této části získá 28 - 19 bodů
  • 1 bod získá dítě, které v této části získá 18 - 9 bodů
  • 0 bodů získá dítě, které v této části získá 8 - 0 bodů.
  • body za jednotlivé úkoly školní zralosti jsou započítávány následovně - zvládl úkol samostatně 2 body, zvládl úkol s dopomocí učitele 1 bod, nezvládl úkol 0 bodů.
 • starší sourozenec ve škole - 1 bod
 • žáci s jiným zdravotním znevýhodněním než vady řeči (autismus, tělesné, zrakové postižení) mohou být přijati pouze, pokud by se nepřihlásilo dostatek žáků s řečovou vadou, přičemž celkový počet těchto žáků s jiným znevýhodněním nepřesáhne 25% celkového počtu žáků třídy. Tito žáci budou řešeni zejména na základě části školní zralost a závažnosti postižení. Počet těchto žáků je dán vyhláškou a nemůžeme jej překročit.
 • kapacita 1. ročníku je 16 žáků na ročník (10 a 6 žáků ve dvou 1. třídách). Kapacita je dána prostorovými podmínkami školy.

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ logopedické s.r.o. bude prováďěno bodovým systémem, přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením a vadou řeči. Žáci s kombinací vada řeči + autismus, tělesné znevýhodnění apod. a žáci s pouze s jiným druhem zdravotního znevýhodnění budou přijati, pokud nebude dostatek žáků s vadou řeči a budou seřazení dle bodové stupnice. Přičemž žák s autismem bude na třídu přijat max. jeden. V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do 1. třídy vycházeno z bodového hodnocení v části školní zralosti (max. 51bodů, min. 0 bodů) a závažnosti postižení.

Těšíme se na Vás

Mgr. René Macháč - ředitel školy