• Úvod
  • Školní projekty
  • Global Schools
  • O projektu

Global schools je tříletý mezinárodní projekt, který v České republice realizuje program Varianty
společnosti Člověk v Tísni ve spolupráci s Krajským zařízením pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků a informační centrem - Nový Jičín. Na mezinárodní úrovni je do projektu zapojeno
šestnáct partnerů z deseti evropských zemí, kteří společně usilují o posílení role globálního vzdělávání
ve vzdělávání žáků základních škol a cílenou přípravu pedagogů na práci s tématy současného světa.
Míra začlenění Globálního rozvojového vzdělávání (GRV) do výuky na základních školách se liší jak
mezi jednotlivými školami, kraji, tak evropskými zeměmi. Liší se i míra integrace GRV do vzdělávacích
systémů a strategií daných zemí. Přesto lze říci, že určitým společným znakem je převažující zaměření
obsahu výuky žáků na evropský či národní kontext. Tento stav přitom nereaguje dostatečně na stále
rostoucí potřebu vybavit děti hodnotami a kompetencemi nezbytnými pro život v současném
globalizovaném světě, kde je potřeba den co den přijímat, třídit a kriticky nahlížet informace o dění
v celosvětovém kontextu a zaujímat k nim postoj.

Soubory ke stažení