Kateŕina
Erasmus
17. Listopad
Hra neapol
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Školní projekty
 • NAPUSŤ a NEVYPUSŤ aneb Pečuj o svou duši 2021
 • Závěrečná zpráva projektu

Školní rok plný aktivit na podporu duševního zdraví je za námi. Pojďme se za ním společně ohlédnout a připomenout si, co všechno jsme se v rámci něj naučili, zažili a vyzkoušeli.


Pro letošní školní rok 2021/2022 se nám podařilo získat grant Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášení dotačního programu „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022.“ Naše žádost byla podpořena, a tak jsme získali finanční podporu pro realizaci projektu s názvem „NAPUSŤ a NEVYPUSŤ aneb Pečuj o svou duši.“ Tento projekt byl zacílen primárně na žáky a pedagogy 2. stupně.

Cílem projektu byla celoroční a systematická podpora žáků a pedagogů v oblasti péče o duševní zdraví, rozvoj strategií zvládání stresu, nácvik relaxačních a meditačních technik a zvyšování psychické odolnosti.

K naplnění tohoto cíle jsme po celý školní rok realizovali aktivity a činnosti se žáky i pedagogy tematicky zaměřené na různé oblasti duševního zdraví. Dotkli jsme se nejrůznějších témat spjatých s psychickým zdravím, odolností a well-beingem, která si kladla za cíl preventivně působit na duševní zdraví našich žáků a pedagogů, podpořit jej a zkvalitnit a zároveň předcházet případným duševním obtížím.

Projekt jsme koncipovali tematicky a každý měsíc školního roku věnovali jinému tématu z oblasti duševního zdraví. Září 2021 jsme věnovali zahájení a prezentaci projektu a také nejmladším žákům 2. stupně, tedy žákům 6. a 7. ročníků, pro které jsme zrealizovali výjezdní adaptační pobyt v Trojanovicích (Hotel Beskyd), jehož podstatou bylo usnadnit žákům přechod na 2. stupeň naší školy, poznat nové spolužáky a učitele a zažít společné chvíle v duchu pohody a zábavy. Od října 2021 až do května 2022 jsme se žáky výukově, zážitkově i nácvikově prošli celkem 8 tematických okruhů, rozdělených do jednotlivých měsíců v roce:

 • STRES A ZVLÁDÁNÍ STRESU (říjen)
 • RELAXACE A RELAXAČNÍ TECHNIKY (listopad)
 • POHYB A SPORT (prosinec)
 • ZDRAVÁ STRAVA (leden)
 • EFEKTIVNÍ UČENÍ a TIME MANAGEMENT (únor a březen)
 • DIGITÁLNÍ WELL-BEING (duben)
 • ZDRAVÉ VZTAHY (květen)

Každé téma jsme s každým ročníkem 2. stupně prošli v rámci workshopů (většinou dvouhodinových) vedených školní metodičkou prevence a školní psycholožkou, během nichž žáci získali poznatky o daném tématu a jeho vlivu na jejich duševní zdraví. Diskutovali jsme s nimi o jejich zkušenostech a zážitcích v dané oblasti, žáci měli možnost si vyzkoušet různé techniky (např. relaxační, meditační, pohybové, kreativní…) a procvičit si je, tvořit a graficky zpracovávat daná témata a mnoho dalšího. Během celého školního roku měli žáci možnost zapojit se do měsíčních dobrovolných výzev spjatých vždy s daným tématem. Po každém tématickém měsíci žáci vyplňovali krátký evaluační dotazník pro sdělení zpětné vazby k workshopům a aktivitám.

Na podzim školního roku se školní metodička prevence a jeden pan učitel zúčastnili dvoudenního kurzu s názvem „Duševní zdravověda pro učitele“ akreditovaného MŠMT v rámci DVPP, který byl zastřešen organizací Nevypusť duši, z. s. a odnesli si z něj prohloubené poznatky o možnostech podpory duševního zdraví pedagogů i žáků. Po celou dobu školního roku byla poskytována také metodická podpora pedagogům a na nástěnce ve sborovně byl vyhrazen prostor pro různé materiály a využitelné podklady (metodiky, zajímavé informace, duševní zdraví pedagogů, náměty pro práci se žáky) k tématu duševního zdraví.

V rámci projektu se uskutečnily také dva projektové dny. První projektový den proběhl na podzim roku 2021, jehož záměr vyjádřil i jeho název „Užij si relaxaci.“ V rámci celého dopoledne bylo pro naše žáky 2. stupně připraveno mnoho zajímavých aktivit, například jóga, progresivní svalová relaxace, čajový dýchánek, kreativní dílny (vyrábění spinerů z CD, tvoření z voňavé modelíny) nebo muzikoterapie.

Druhý projektový den proběhl v květnu 2022 a byl věnován jak žákům a pedagogům 1. stupně, tak široké veřejnosti, rodičům a blízkým našich žáků. Dopolední program s názvem „Malí – velcí kamarádi“ zahrnoval aktivity a činnosti připravené druhostupňovými žáky ve spolupráci s učiteli 2. stupně pro naše nejmladší žáky, tedy pro prvostupňové a jejich paní učitelky. Žáci 1. stupně si mohli vyrobit mnoho zajímavých výrobků (např. bubínek, kelímek s kuličkou pro vhazování, vlastní originální placky, tvořit z rychleschnoucí hlíny, vybarvit si relaxační omalovánky) a dokonce si nechat něco namalovat na obličej. Pro paní učitelky pak bylo připraveno překvapení v podobě odpočinku v „kavárničce pro pedagogy“ u kávy a chutného občerstvení. Odpolední program věnovaný pro rodiče, blízké a širokou veřejnost nesl název „Wellness pro duši“ a konal se na školní zahradě. Nechyběly zde již zmiňované aktivity z dopoledního programu, navíc si však mohli návštěvníci opéct špekáčky, občerstvit se u něčeho dobrého anebo zabubnovat s lektorem na africké bubny.

Závěr školního roku byl pak věnován evaluaci celého projektu a zacílení aktivit pro následující školní rok, jehož výsledkem jsou dvě podpořené žádosti o grant Moravskoslezského kraje pro školní rok 2022/2023, z nichž jeden bude věnován podpoře duševního zdraví pedagogů a druhý rozvoji psychické odolnosti našich žáků.


Projekt je podpořen dotačním programem Moravskoslezského kraje