Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Školní poradenské pracoviště
 • Školní speciální pedagogové

Školní speciální pedagog je pedagogický pracovník, který se zabývá výchovou a vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Věnuje se speciálně pedagogické diagnostice a depistáži výukových obtíží a poskytování konzultačních, poradenských a intervenčních služeb v oblasti podpory a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáků. Své odborné služby poskytuje jak žákům, tak jejich zákonným zástupcům, a spolupracuje s dalšími pedagogickými pracovníky a odborníky.

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Speciální pedagogové naší školy (členové ŠPP):

Funkci školních speciálních pedagogů v rámci ŠPP naší školy vykonávají tito zaměstnanci:

Mgr. Hana Juřicová je speciální pedagožkou naší školy, která se věnuje zejména speciálně pedagogické diagnostice a poradenství a je zodpovědná za jednání s SPC a PPP. Vystudovala obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na Ostravské univerzitě v Ostravě. V rámci celoživotního vzdělávání na téže univerzitě absolvovala doplňující pedagogické studium, zaměření učitelství odborných předmětů, dále pak vzdělávací program Výchovné poradenství pro ZŠ a SŠ (v rozsahu 270 hodin) a v roce 2010 úspěšně dokončila studium Speciální pedagogika - rozšiřující.

Příklady absolvovaných školení a kurzů (certifikáty):

 • Diagnostické minimum pro pedagogy - Vyhledávání dětí s rizikem rozvoje výukových obtíží na přelomu předškolního a školního věku
 • Diagnostické minimum pro pedagogy - Deficity dílčích funkcí
 • Metoda dobrého startu
 • HYPO - program ke stimulaci percepčně-kognitivních funkcí a posílení pozornosti u dětí předškolního a raného školního věku
 • Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I. a FIE - základní I.
 • Nácvik motoriky prvopočátečního psaní
 • Podpora učitelů ve výuce matematiky Hejného metodou
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MATERS - mapujícího testu školní připravenosti
 • Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)
 • Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníku ZŠ
 • Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi


Mgr. Martina Paličková je speciální pedagožkou naší školy, která se odborně věnuje logopedické diagnostice, sestavování plánů logopedické péče a rovněž odborné nápravě řečových vad (individuální i skupinovou formou). Na Ostravské univerzitě v Ostravě vystudovala speciální pedagogiku pro učitele MŠ a výchovné pracovníky v oblasti logopedie a psychopedie. Pokračovala studiem magisterského programu na Masarykově univerzitě v Brně v oborech speciální pedagogiky logopedie, surdopedie. Vzdělávání v oblasti logopedie završila absolvováním tříletého vzdělávacího programu Specializované vzdělávání logopedů ve školství, které se konalo pod záštitou Asociace logopedů ve školství (je také jejím členem). Kromě odborných zkušeností v oblasti logopedie získala v rámci vzdělávacích projektů realizovaných na naší škole zkušenosti také s lektorskou činností (např. kurz Logopedický asistent, Vyhledávání dětí s rizikem rozvoje výukových obtíží, Pečovatelka o dítě - chůva) a mentorováním odborných praxí.

Příklady absolvovaných školení a kurzů (certifikáty):
 • Vývojová dysfázie
 • Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina
 • Myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka - logopedická diagnostika a terapie
 • Heidelberský test řešového vývoje
 • Pedagogická diagnostika a intervence
 • Alternativní metody pro práci s dětmi s SVPU
 • Dyskalkulie - specifická porucha matematických funkcí
 • Metody vyučování čtení
 • Genetická metoda ve čtení
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Podpora učitelů ve výuce matematiky Hejného metodou
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - MAXÍK

Mgr. Markéta Sýkorová je speciální pedagožkou naší školy, která se odborně věnuje logopedické diagnostice, sestavování plánů logopedické péče a rovněž odborné nápravě řečových vad (individuální i skupinovou formou). Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Ostravské univerzitě v Ostravě. Na téže univerzitě dále absolvovala rozšiřující studium speciální pedagogiky v oboru logopedie. Dalšímu studiu v oblasti logopedie se věnovala také na Univerzitě Karlově v Praze, kde absolvovala specializační studium logopedie. V roce 2008 na Ostravské univerzitě v Ostravě také úspěšně dokončila specializační studium jazykového vzdělání pro učitele 1. stupně ZŠ - jazyk anglický. Vzdělávání v oblasti logopedie završila absolvováním tříletého vzdělávacího programu Specializované vzdělávání logopedů ve školství, které se konalo pod záštitou Asociace logopedů ve školství. Kromě odborných zkušeností v oblasti logopedie získala v rámci vzdělávacích projektů realizovaných na naší škole (projekt ELZET či projekt Fleximaternity – flexibilní mateřství) rovněž i zkušenosti s lektorskou činností a mentorováním odborných stáží.

Příklady absolvovaných školení a kurzů (certifikáty):
 • Baterie testů fonologických schopností pro děti předškolního a raného škol. věku
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - MAXÍK
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce se žáky s autismem
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)  
 • Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina
 • Vyučování cizím jazykům u žáků se spec. poruchami učení
 • Synergetická reflexní terapie

Mgr. Hana Kocifajová je speciální pedagožkou naší školy, která se odborně věnuje logopedické diagnostice, sestavování plánů logopedické péče, odborné nápravě řečových vad (individuální i skupinovou formou) a také rozvoji grafomotoriky u dětí. Vystudovala obor Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky na Ostravské univerzitě v Ostravě, kde také později absolvovala obor Speciální pedagogika. V současné době studuje na téže univerzitě Rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ.

Příklady absolvovaných školení a kurzů (certifikáty):
 • “Nebojte se psaní” - Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku (autorky: PaedDr. Yveta Heyrovská, Mgr. Hana Hrbková, Mgr. Irena Mašková)
 • Úvod do problematiky grafomotoriky u dětí předškolního věku s ohledem na ergonomii psaní
 • Reflexe práce při zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku
 • Logopedická diagnostika - Grafomotorické dovednosti zejména u dětí levorukých
 • Činnosti ve výuce čtení a psaní v 1. ročníku – Grafomotorika
 • Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou - MAXÍK
 • Tréninkový program zaměřený na zmírnění grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku
 • Nácvik motoriky prvopočátečního psaní
 • Percepční a motorická oslabení ve školní praxi


Mgr. Jana Komínková je speciální pedagožkou naší školy, která se odborně věnuje zejména logopedické diagnostice, sestavování plánů logopedické péče, odborné nápravě řečových vad a také tyflopedii. Vystudovala obor Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studium zakončila státní závěrečnou zkouškou z psychopedie, logopedie a tyflopedie. V těchto oborech má dlouholeté praktické zkušenosti. Odborné poznatky a zkušenosti z logopedie využívá při každodenní práci s žáky ve formě individuální i skupinové logopedické péče. V oblasti tyflopedie získala zkušenosti při práci s dětmi s různými stupni zrakového postižení: např. děti s poruchami binokulárního vidění – cvičení jemné a hrubé pleoptiky, slabozraké děti – vzdělávání pomocí kamerové lupy, nevidomé děti – vzdělávání pomocí Braillova písma, výuka prostorové orientace apod.

Příklady absolvovaných školení a kurzů (certifikáty):
 • Dílčí oslabení výkonu
 • Rozvoj zrakových funkcí u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
 • Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia
 • Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených
 • Axmanova technika modelování pro žáky s handicapem
 • Čečova metoda haptické malby pro lidi s handicapem
 • Zvládnutí funkce ruky a horní končetiny pro školu a život
 • Genetická metoda čtení aneb učte své prvňáčky číst kvalitnějším a přirozenějším způsobem než dosud
 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Výchova řeči u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Specificky narušený vývoj řeči z pohledu klinického logopeda
 • Nová matematika (prof. Hejný)

Mgr. Petr Verner je pedagogem naší školy s aprobací pro výuku předmětů Český jazyk a Dramatická výchova. Obor Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň základních škol absolvoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Způsobilost pro výuku dramatické výchovy získal studiem na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a absolvováním oboru Dramatické umění - zaměření dramatická výchova. Na Ostravské univerzitě v Ostravě pak dále absolvoval rozšiřující studium speciální pedagogiky se zaměřením na specifické poruchy učení.
Příklady absolvovaných školení a kurzů (certifikáty):
 • Program instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina
 • Kurz základní logopedické péče pro pedagogy
 • Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ a na SŠ
 • SPU - specializační kurz pro pokročilé
 • SPU na II. a III. stupni
 • Respektovat a být respektován
 • Diagnostické minimum pro pedagogy - Vyhledávání dětí s rizikem rozvoje výukových obtíží na přelomu předškolního a školního věku, DDF - Deficity dílčích funkcí
 • Základy výrazových - arte přístupů

Jak můžete speciální pedagogy kontaktovat?
Naše speciální pedagogy můžete kontaktovat osobně ve škole, telefonicky nebo také e-mailem. Veškeré kontaktní údaje na pedagogy naleznete v záložce "Kontakty."

Soubory ke stažení