Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Školní poradenské pracoviště
 • Školní metodik prevence

Školní metodik prevence je pracovník školy, který vykonává metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti s cílem předcházet výskytu rizikového chování dětí a žáků.

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. O svých činnostech vede metodik prevence písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Co školní metodik prevence dělá?
 • vytváří a realizuje minimální preventivní program – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • monitoruje výskyt sociálně patologických jevů či jejich rizika
 • poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • spolupracuje při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků
 • poskytuje informační a metodické materiály
 • aktivně spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence

Kdo je v naší škole metodikem prevence?

Funkci školního metodika prevence v naší škole vykonává Mgr. Lenka Zajícová.

Jak můžete kontaktovat školního metodika prevence?


Školního metodika prevence můžete kontaktovat osobně ve škole (na ulici Paskovská v Ostravě-Hrabové), telefonicky na čísle: 555 222 058, případně také e-mailem: l.zajicova@zs-klokanek.eu.

Individuální schůzku je možné sjednat po předchozí domluvě.


Zajímavé a užitečné odkazy a dokumenty:

KYBERŠIKANA

www.ovce.sk

www.kybersikana.eu

www.nebutobet.cz

ŠIKANA

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.sikana.cz

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ:

psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani

www.spondea.cz

wikipedie.org (sebepoškozování)


Praktické rady a postupy pro rodiče

Vážení rodiče,

 v tomto článku Vám nabízíme praktické rady a postupy v oblasti návykových látek.  

„Věřit si jako rodiče je stejně důležité – a stejně náročné – jako důvěřovat našim dětem.“ – Wendy Priesnitz

http://www.policie.cz/clanek/narodni-protidrogova-centrala-skpv-prevence-rady-rodicum.aspx


Soubory ke stažení