Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní poradenské pracoviště
  • Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby jsou v naší škole poskytovány dětem, žákům a jejich zákonným zástupcům, ale také pedagogům a dalším odborníkům. Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění aktuálních předpisů.

Aktuální znění dokumentu naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je tvořeno týmem pedagogických pracovníků, kteří poskytují poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům, pedagogům i širší odborné i laické veřejnosti. Služby poskytované ŠPP jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a speciálními pedagogy se specializacemi v oborech logopedie, tyflopedie, psychopedie a reedukace SPU. V rámci poskytování poradenských služeb je kladen důraz na vzájemnou spolupráci všech zainteresovaných stran.

Standardní služby jsou poskytovány bezplatně, rozšiřující služby jsou zpoplatněny.

Tým ŠPP tvoří tito zaměstnanci školy:

školní speciální pedagog

Mgr. Hana Juřicová

h.juricova@zs-klokanek.eu

psycholog

Mgr. Lucie Misiarzová

l.misiarzova@zs-klokanek.eu

výchovný poradce

Mgr. Lenka Zajícová

l.zajicova@zs-klokanek.eu

metodik prevence

Mgr. Lenka Zajícová

l.zajicova@zs-klokanek.eu

logopedie

Mgr. Markéta Sýkorová
Mgr. Martina Paličková

m.sykorova@zs-klokanek.eu
m.palickova@zs-klokanek.eu

tyflopedie

Mgr. Jana Komínková

j.kominkova@zs-klokanek.eu

reedukace SPU

Mgr. Petr Verner

p.verner@zs-klokanek.eu

grafomotorika

Mgr. Hana Kocifajová

h.kocifajova@zs-klokanek.eu


K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.