Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Školní poradenské pracoviště
 • Školní psycholog

Školní psycholog je pedagogický pracovník, který se zabývá psychologickou diagnostikou a poradenstvím v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Provádí psychodiagnostiku a depistáž výukových a výchovných obtíží žáků a poskytuje konzultační, poradenské, metodické a intervenční služby nejen žákům, ale také jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a kolegům.

Působení školního psychologa ve škole je samostatnou poradenskou činností, která je nepřímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog je povinen udržovat v tajnosti důvěrné informace, které o žácích či studentech při výkonu své praxe získal. Odborná činnost školního psychologa se řídí Etickými normami práce školního psychologa a v rámci profesního výkonu nakládá s informacemi podle Nařízení GDPR 2016/679 a zákona č. 110/ 2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Co školní psycholog dělá?

 • Provádí psychologickou diagnostiku a depistáž
 • Zjišťuje příčiny školních neúspěchů žáků, podílí se na prevenci školních neúspěchů a plánování vhodné intervence
 • Pečuje o nadané a integrované žáky, o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poskytuje psychologické poradenství v rámci individuální případové práci se žáky (konzultace, vedení)
 • V případě potřeby poskytuje krizovou intervenci žáků, pedagogům a zákonným zástupcům
 • Pracuje s kolektivy tříd a třídními učiteli
 • Zjišťuje studijní předpoklady žáků a ve spolupráci s výchovným poradcem se podílí na poskytování kariérového poradenství 
 • Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky (výchovný poradce, školní metodik prevence, sociální pracovník školy, pedagogové...) a poskytuje jim metodickou podporu
 • Poskytuje psychologické poradenství zákonným zástupcům žáků a pedagogům
 • Koordinuje poskytování poradenských služeb ve škole
 • Spolupracuje s jinými institucemi (PPP, SPC, SVP aj.)


Kdo je v naší škole školním psychologem?

Pozici školního psychologa v naší škole vykonává Mgr. Lucie Misiarzová.

Mgr. Lucie Misiarzová vystudovala bakalářský program jednooborové psychologie na Ostravské univerzitě v Ostravě a poté pokračovala v navazujícím magisterském studiu jednooborové psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V rámci své studijní přípravy získala zkušenosti z různých odborných pracovišť (např. psychiatrické oddělení pro dospělé, speciální škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nezisková organizace pro podporu znevýhodněných dětí a rodin, personální oddělení nadnárodní výrobní společnosti). Od roku 2017 je členem Asociace školních psychologů. V roce 2023 získala psychoterapeutické vzdělání absolvováním komplexního výcviku v psychoterapii zaměřené na řešení (Solutions Focus, 710 hodin) pod záštitou DALET institut s.r.o. v Olomouci. V současné době se věnuje dalšímu vzdělávání se jak v oblasti psychodiagnostiky, tak v oblasti psychologického a psychoterapeutického vedení žáků a třídních kolektivů.

Ukázka některých absolvovaných školení a kurzů:

 • Školící a výcvikový kurz WISC-III
 • Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště
 • The Intelligence and Development Scales (IDS)
 • Diagnostika psychologických projevů ADHD ve školní poradenské praxi
 • Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi
 • Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MaTeRS - mapujícího testu školní připravenosti
 • TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé
 • Kurz administrátorů testů kognitivních schopností WOODCOCK-JOHNSON IV
 • Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími (HERMÉS Group Praha)
 • Nácvik dovedností pro školní psychology při práci se třídou (MADIO, 80 hodin)
 • Skilful Class (DALET z.s., 16 hodin)
 • Duševní zdraví a psychosociální podpora na školách (NUDZ)


Jak můžete kontaktovat školního psychologa?

Školního psychologa můžete kontaktovat osobně ve škole, telefonicky na čísle: 596 735 470, nebo také e-mailem: l.misiarzova@zs-klokanek.eu.

Individuální schůzku je možné sjednat po předchozí domluvě, nejlépe e-mailem.


 • Soubory ke stažení