Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Škola
 • Školská rada

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy, avšak musí se jednání rady školy účastnit, je-li k němu přizván. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli

Školská rada ZŠ logopedické s.r.o. má 3 členy.

 • Za zřizovatele: Mgr. Hana Juřicová
 • Za pedagogické pracovníky: Mgr. Martina Šrámková (předsedkyně rady)
 • Za zástupce žáků: p. Abrlová