Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní poradenské pracoviště
  • Kurzy pro pedagogy

Odborní pracovníci školy, kteří jsou sdruženi v rámci školního poradenského pracoviště, se ve významné míře zapojují do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se zejména o zajištění odborných stáží pro studenty vysokých škol (obor speciální pedagogika), metodické vedení kolegů a lektorování kurzů pro pedagogickou veřejnost.

Naše škola znovu získala akreditaci MŠMT, která nás jakožto instituci opravňuje k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Platnost akreditace instituce ze strany MŠMT byla stanovena do 2.8.2028.

Pedagogičtí pracovníci mohou využít nabídky tohoto akreditovaného vzdělávacího programu:

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Studium je zejména určeno pro pedagogy MŠ, přípravných tříd ZŠ, pedagogy 1. stupně ZŠ, vychovatele a asistenty pedagoga.

Vzdělávací program v rozsahu 60 hodin (40 hodin teoretické přípravy a 20 hodin odborné pedagogické praxe) je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol bez kvalifikace v logopedii. Absolventi programu získají odbornou způsobilost dle čl. IV písm. c) metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, která se zaměřuje zejména:

  • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním a mladším školním věku,
  • na prevenci vzniku poruch řeči,
  • na prevenci vzniku čtenářských obtíží,
  • v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče

Kritéria pro výběr uchazečů jsou následující:
  • doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele
  • písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu
  • řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti


Podzimní běh kurzu se v letošním školním roce 2023/2024 z důvodu nenaplnění dostatečného počtu zájemců NEBUDE KONAT.

Stále je však možné se v průběhu celého roku do kurzu průběžně přihlašovat.

V případě bližších informací či Vašeho zájmu o kurz nás můžete kdykoliv kontaktovat na této e-mailové adrese: l.misiarzova@zs-klokanek.eu

Soubory ke stažení