Pokus
Výtvarný kroužek
Hra 1 Řecko
Hra oběd
Ada 1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • Školní poradenské pracoviště
  • Kurzy pro pedagogy

Odborní pracovníci školy, kteří jsou sdruženi v rámci školního poradenského pracoviště, se ve významné míře zapojují do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedná se zejména o zajištění odborných stáží pro studenty vysokých škol (obor speciální pedagogika), metodické vedení kolegů a lektorování kurzů pro pedagogickou veřejnost.

Naše škola získala akreditaci MŠMT, která nás jakožto instituci opravňuje k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Platnost akreditace instituce ze strany MŠMT byla stanovena do 26.5.2022.

Pedagogičtí pracovníci mohou využít nabídky těchto akreditovaných vzdělávacích programů:

1.  Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - primární logopedická prevence

Vzdělávací program v rozsahu 80 hodin (teorie a odborná praxe) je určen všem pedagogickým pracovníkům mateřských a základních škol (včetně vychovatelů a asistentů pedagoga) bez kvalifikace v logopedii. Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost dle čl. IV písm. c) metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, se zaměřuje zejména:

  • na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním a mladším školním věku,
  • na prevenci vzniku poruch řeči,
  • na prevenci vzniku čtenářských obtíží,
  • v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče.


V případě bližších informací či Vašeho zájmu o kurz nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: l.misiarzova@zs-klokanek.eu.