tábor 3. den

tábor 3. den

tábor 4. den

tábor 4. den

tábor 5. den

tábor 5. den

tábor 1. den

tábor 1. den

tábor 2. den

tábor 2. den

 • Úvod
 • Školní poradenské pracoviště
 • Výchovný poradce

Výchový poradce je pedagogický pracovník, který vykonává poradenské, metodické a informační činnosti zejména v oblasti výchovného, pedagogického a kariérového poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Své odborné služby poskytuje nejen žákům, ale také jejich zákonným zástupcům, ostatním pedagogickým pracovníkům a kolegům.

Standardní činnosti výchovného poradce jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Co výchovný poradce dělá?

 • poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě žáka (volba dalšího studia, oboru, školy apod.)
 • provádí základní skupinová šetření k volbě povolání (zájmové dotazníky, analýza preferencí v oblasti volby povolání žáků)
 • ve spolupráci s třídním učitelem poskytuje individuální šetření a poradenství k volbě povolání, včetně poradenství zákonným zástupcům
 • organizuje aktivity a školní akce týkající se problematiky volby povolání (informační schůzky s rodiči k přijímacímu řízení na SŠ, návštěvy informačního poradenského střediska ÚP, exkurze na středních školách a učilištích, odborné exkurze ve firmách, kulturní akce zaměřené na povolání)
 • získává informace o dalším studijním a pracovním uplatnění absolventů naší školy
 • poskytuje odborné vedení a poradenství žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (podílí se na vypracování plánu pedagogické podpory a dalších intervencí), při výukových problémech žáků a sleduje další vývoj situace
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • zabývá se prevencí a řešením rizikového chování žáků (kázeňské, výchovné a výukové potíže), spolupracuje na vypracování krizového plánu a dalších plánů intervencí, školního řádu
 • spolupracuje se školním metodikem prevence, školním psychologem, sociálním pracovníkem školy, asistenty pedagogů
 • poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům školy v oblastech kariérového poradenství, naplňování podpůrných opatření, tvorby a vyhodnocování IVP a PLP, práce s nadanými žáky, řešení problémového chování žáků apod.

Kdo je v naší škole výchovným poradcem?

Funkci výchovného poradce v naší škole vykonává PaedDr. Eva Sembolová.

PaedDr. Eva Sembolová je pedagožkou a současně i výchovnou poradkyní naší školy. V pedagogické praxi má mnohaleté zkušenosti (38 let praxe). Vystudovala obor Učitelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě s aprobací pro výuku předmětů Český jazyk a Výchova k občanství. Následně absolvovala také doplňující studium pro výuku na SŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 1986 úspěšně dokončila studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě v oboru Výchovné poradenství a ve stejném roce po splnění rigorózní zkoušky získala titul PaedDr. Na téže univerzitě dále absolvovala specializační studium speciální pedagogiky. Bohaté praktické zkušenosti v oblasti školství získala během svého působení na SOU strojírenském ve Studénce a ve Speciální škole v Ostravě - Zábřehu. Na naší škole působí od roku 2000. Celoživotně se vzdělává v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie, práva, prevence negativních jevů, výchovného a kariérního poradenství, komunikace, kritického myšlení, AJ, ČJ, VO aj.

Jak můžete kontaktovat výchovného poradce?

Výchovného poradce můžete kontaktovat osobně ve škole (na ulici Paskovská v Ostravě-Hrabové), nebo telefonicky na čísle: 596 735 470 (po 18. hodině lze volat také na číslo: 603 501 347), nebo také e-mailem: e.sembolova@zs-klokanek.eu.

Individuální schůzku je možné sjednat po předchozí domluvě, nejlépe osobně ve škole.

Užitečné a zajímavé odkazy:

Kontaktní spojení na odborné instituce:


Soubory ke stažení