Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

 • Úvod
 • Školní poradenské pracoviště
 • Výchovný poradce

Výchový poradce je pedagogický pracovník, který vykonává poradenské, metodické a informační činnosti zejména v oblasti výchovného, pedagogického a kariérového poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Své odborné služby poskytuje nejen žákům, ale také jejich zákonným zástupcům, ostatním pedagogickým pracovníkům a kolegům.

Standardní činnosti výchovného poradce jsou vymezeny vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Co výchovný poradce dělá?

 • poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě žáka (volba dalšího studia, oboru, školy apod.)
 • provádí základní skupinová šetření k volbě povolání (zájmové dotazníky, analýza preferencí v oblasti volby povolání žáků)
 • ve spolupráci s třídním učitelem poskytuje individuální šetření a poradenství k volbě povolání, včetně poradenství zákonným zástupcům
 • organizuje aktivity a školní akce týkající se problematiky volby povolání (informační schůzky s rodiči k přijímacímu řízení na SŠ, návštěvy informačního poradenského střediska ÚP, exkurze na středních školách a učilištích, odborné exkurze ve firmách, kulturní akce zaměřené na povolání)
 • získává informace o dalším studijním a pracovním uplatnění absolventů naší školy
 • poskytuje odborné vedení a poradenství žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (podílí se na vypracování plánu pedagogické podpory a dalších intervencí), při výukových problémech žáků a sleduje další vývoj situace
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • zabývá se prevencí a řešením rizikového chování žáků (kázeňské, výchovné a výukové potíže), spolupracuje na vypracování krizového plánu a dalších plánů intervencí, školního řádu
 • spolupracuje se školním metodikem prevence, školním psychologem, sociálním pracovníkem školy, asistenty pedagogů
 • poskytuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům školy v oblastech kariérového poradenství, naplňování podpůrných opatření, tvorby a vyhodnocování IVP a PLP, práce s nadanými žáky, řešení problémového chování žáků apod.

Kdo je v naší škole výchovným poradcem?

Funkci výchovného poradce v naší škole vykonává Mgr. Lenka Zajícová.


Jak můžete kontaktovat výchovného poradce?

Výchovného poradce můžete kontaktovat osobně ve škole (na ulici Paskovská v Ostravě-Hrabové), nebo telefonicky na čísle: 555 222 058, případně také e-mailem: l.zajicova@zs-klokanek.eu.

Individuální schůzku je možné sjednat po předchozí domluvě.

Užitečné a zajímavé odkazy:

Kontaktní spojení na odborné instituce:


Soubory ke stažení