Dílna
Pasování
žďár
Hallowen
Ada1
Ada 2
Avi 1
Avi 2
Bonus

  • Úvod
  • O2 Chytrá škola 2020/2021

Děkujeme nadaci O2 za poskytnutí 5 ks modemů pro bezdrátové připojení k internetu v době distanční výuky.
Naše škola se zapojila do projektu O2 Chytrá škola
(O2 Chytrá škola)

Pro letošní školní rok 2020/2021 se nám podařilo získat grant O2 Chytrá škola a zapojili jsme se tak do programu pro školy zaměřeného na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti a počítačové a internetové bezpečnosti.

Jak se realizace projektu vydařila?

S potěšením můžeme sdělit, že se nám podařilo zrealizovat všechny aktivity, které jsme v rámci projektu měli naplánované, přestože byl i tento školní rok poznamenán přítomností epidemie koronaviru v Česku, což v mnoha ohledech narušilo běžný chod naší školy. Díky spolupráci s O2 Chytrá škola a organizací Replug me jsme však dokázali vše naplánovat, připravit a zrealizovat i za takto ztížených podmínek. A co všechno se nám podařilo?

Na podzim roku 2020 jsme si prostřednictvím krátkých online dotazníků pro žáky, rodiče i pedagogy udělali sondu do problematiky používání internetu a digitálních technologií. Díky tomu jsme si udělali hlubší obrázek o tom, do jaké míry a jakým způsobem se v digitálním světě všichni aktéři školy pohybují a jak na ně tento online svět působí.

Následně pak v listopadu 2020 připravila organizace Replug me pro rodiče našich žáků online vzdělávací workshop, jehož tématem byla problematika digitálního světa, rizika a jeho vliv na děti. Rodiče získali důležité informace i praktické rady, jak zajistit bezpečné používání internetu u svých dětí, ale i u nich samotných. Následně rodiče vyplnili zpětnovazební dotazník, kde měli možnost vyjádřit se k proběhlému workshopu.

Nezapomněli jsme ani na naše kolegy pedagogy, pro které stejná organizace připravila odborný online workshop věnující se problematice digitálního světa a jeho působení zejména na mentální zdraví. Učitelé obdrželi informace a tipy, které mohou využít při vzdělávání žáků a také při vlastním používání digitálních technologií s důrazem na zachování zdravé míry jejich užívání a uchování si duševní pohody. Také pedagogové po proběhlém workshopu vyplnili zpětnovazební dotazník.

Pro naše žáky jsme realizovali vzdělávací workshopy k tématu digitálního well-beingu, které pro ně připravily lektorky z organizace Replug me. Vzhledem k epidemické situaci tyto workshopy proběhly na půdě školy až koncem školního roku, konkrétně v květnu 2021. Účastnilo se jich celkem 8 tříd z 2. stupně (6. - 9. ročník) a byly vedeny interaktivní formou. Žáci se seznámili s tématy jako například skrytá reklama, rizika sociálních sítí, online realita apod. Střípky z jednotlivých workshopů 2. stupně naleznete na následujících fotokolážích. Po proběhlých workshopech na žáky opět čekalo vyplnění zpětnovazebního dotazníku.


Pro žáky 1. stupně (celkem 6 tříd - 3. - 5. ročník) byly workshopy vedeny školní metodičkou prevence a školní psycholožkou na základě metodické podpory lektorek z organizace Replug me. A na co byly workshopy pro naše mladší žáky zacíleny? Ve třídách 3. a 4. ročníku jsme se zaměřili na téma hraní online her, v 5. ročníku jsme se společně věnovali sociálním sítím. Můžete se podívat!


Po těchto dvouhodinových workshopech měli žáci opět možnost vyjádřit svou spokojenost a další postřehy do zpětnovazebního dotazníku.

Kromě těchto vzdělávacích workshopů měli žáci možnost vyzkoušet si různé aktivity týkající se digitálního well-beingu také v rámci naší dubnové akce s názvem dubnová challenge. Žáci po dobu tří týdnů každý den dobrovolně plnili nějaký úkol, ke které se museli odhodlat. V rámci tématu digitálního well-beingu na ně čekaly takové výzvy jako například: vydržet 3 hodiny vkuse bez všech digitálních technologií, udělat si jedno celé odpoledne bez online her anebo nejpozději 3 hodiny před spaním odložit veškerá digitální zařízení a technologie. Potěšilo nás, že účast žáků (ale i pedagogů) na těchto skutečně náročných výzvách byla velká!

Ale to stále není vše. Pedagogové dramatické výchovy a výchovy k občanství připravili ve spolupráci s žáky 9. ročníku výukový program na téma šikany, kterým si prošli všechny ročníky 2. stupně a který bude sloužit také jako výukový materiál prevence pro žáky 1. stupně.

V rámci celého projektu jsme od dětí, rodičů i kolegů pedagogů získali mnoho důležitých informací a poznatků, například o tom, jak naši žáci digitální technologie využívají, jak často, do jaké míry jsou si vědomi rizik používání internetu a sociálních sítí anebo s jakými riziky se kupříkladu již setkali nebo setkávají. Ze všech dotazníků následně zpracujeme zprávu, které nám budou sloužit jako podkladový materiál pro přípravu navazujícího programu v příštím školním roce. Díky tomuto projektu a proběhlým aktivitám nám vyvstává výrazná potřeba začlenit téma rozvoje digitální bezpečnosti a digitálního well-beingu do dalších aktivit školy a věnovat se tomuto tématu na všech úrovních jejích aktérů (rodiče, žáci, učitelé).

Věříme, že díky podpoře grantového programu O2 Chytrá škola a odborníků ze společnosti Replug me se nám podařilo otevřít toto významné téma, které se každodenně dotýká našich životů a nasměrovat žáky, jejich rodiče i naše pedagogy aspoň o krůček ke zdravějšímu a bezpečnějšímu využívání digitálních technologií.


BOJUJEME ZA BEZPEČNĚJŠÍ SVĚT DĚTÍ. SKUTEČNÝ I TEN DIGITÁLNÍ. Zapojte se k nám a pojďte s námi hledat cesty, jak NALÉZT TU SPRÁVNOU DIGITÁLNÍ ROVNOVÁHU v životě každého z nás!